මාර්ග සංඥා marga sanyaඅනතුරු හැගවීමේ සංඥා

පාලන සංඥා

තහනම් සංඥා

සිමාකාරී සංඥා

විධාන සංඥා

ප්‍රමුඛතා සංඥා

අතිරේක පුවරු

  • පාලන සංඥා සමග බාවිතා කරනු ලබන අතිරේක පුවරු
පාසල
5.00 am – 9.00 pm

දිශාභිමුඛ තොරතුරු සංඥා

ජාතික මහා මාර්ග

පළාත් මාර්ග

අධිවේගී මාර්ග

රියදුරන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් අනෙකුත් සංඥා

මාර්ග අංක සංඥා

අතිරේක පුවරු

  • දිශාභිමුඛ තොරතුරු සංඥා සමග බාවිතා කරනු ලබන අතිරේක පුවරු

විවිධ සංඥා

මාර්ග සලකුණු

රථ වාහන ආලෝක සංඥා

පදිකයන් සඳහා වූ ආලෝක සංඥා

තහනම් දුර ප්‍රමාණ

  • වාහන නවතා තැබීමට තහනම් දුර ප්‍රමාණ
බස් නැවතුම් වල තහනම් දුර ප්‍රමාණ


2 Comments

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

  1. ONE OF THE BEST BLOGS I HAVE EVER FOUND ,SO HELPFUL N THANKS AND KEEP IT UP BRO (Y)

    ReplyDelete
Post a Comment
Previous Post Next Post