අනතුරු හැගවීමේ සංඥා වම් පැත්තට වංගුව ඉදිරියෙනි දකුණු පැත්තට වංගුව ඉදිරියෙනි. වම් පැත්තට ද්විත්ව වංගුව ඉදිරියෙනි. දකුණු පැත්තට ද්විත්ව වංගුව ඉදිරියෙනි. දකුණු පැත්තට වැලමිටි වංගුව ඉදිරියෙනි. වම් පැත්තට වැලමිටි වංගුව ඉදිරියෙනි. ද්විත්ව රථ මාර්ගය අවසානය ඉදිරියෙනි. ද්විත්ව රථ මාර්ගය ආරම්බය ඉදිරියෙනි. ඉදිරියේදී මාර්ගය පටුය. ඉදිරියෙන් මාර්ගයේ වම් පස පටුය. ඉදිරියෙන් මාර්ගයේ දකුණු පස පටුය එකිනෙක හරහා ගමන් කරන මාර්ගය ඉදිරියෙනි. පළමුවැනි පැති මාර්ගය වම් පැත්තට විහිදෙන විසම සන්ධිය ඉදිරියෙනි. පළමුවැනි පැති මාර්ගය දකුණු පැත්තට විහිදෙන විසම සන්ධිය ඉදිරියෙනි. T හැඩයේ මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි. Y හැඩයේ මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි. වම් පැත්තෙන් රථවාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එකවන සන්ධිය ඉදිරියෙනි. වම් පැත්තෙන් රථවාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එකවන හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි. දකුණු පැත්තෙන් රථවාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එකවන සන්ධිය ඉදිරියෙනි. දකුණු පැත්තෙන් රථවාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එකවන හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි. පටු පාලම ඉදිරියෙනි. ද්විත්ව මාර්ගය ඉදිරියෙනි. වට රවුම ඉදිරියෙනි. රථ වාහන ආලෝක සංඥා ඉදිරියෙනි පහතට අවදානම් බෑවුම ඉදිරියෙනි. 28. ඉහලට අවදානම් බෑවුම ඉදිරියෙනි. ලිස්සන සුළු මාර්ගය ඉදිරියෙනි. ගල් පර්වත කැබලි වැටෙන ස්ථානය ඉදිරියෙනි. පදිකයන් මාරුවෙන ස්ථානය ඉදිරියෙනි. ළමයින් මාරුවෙන ස්ථානය ඉදිරියෙනි. මිනිසුන් වැඩෙහි යෙදෙන ස්ථානය ඉදිරියෙනි. ගේට්ටු සහිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි. 37. අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි. පාපැදි ධාවන තීරුව ඉදිරියෙනි. ගවයින් හෝ වෙනත් සතුන් මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ ඇති ස්ථානය ඉදිරියෙනි. මාර්ගය හරහා ගැට්ටක් ඉදිරියෙනි. වළ ගොඩැලි ඇති මාර්ගය ඉදිරියෙනි. බෑවුම් හෝ සපත්තු පාලම ඉදිරියෙනි. ගුවන් යානා පහතින් පියාසර කරන ස්ථානය ඉදිරියෙනි. අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි. අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග දෙකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉදිරියෙනි. අතිරේක පුවරු[සංස්කරණය කරන්න] අනතුරු හැගවීමේ සංඥා සමග බාවිතා කරනු ලබන අතිරේක පුවරු පාලන සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] තහනම් සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] ඇතුල්වීම තහනම්. මාර්ගය වසා ඇත. මෝටර් බයිසිකල් සඳහා මාර්ගය වසා ඇත. සිමාකාරී සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] වැඩි දියුණු කල ප්‍රදේශ වල ත්‍රි රෝද රථ හා කෘෂිකර්මික ඉඩම් වාහන හැර අනෙකුත් වාහන සඳහා පැ : කි : මී: 50 වේග සිමාව. වැඩි දියුණු කල ප්‍රදේශ වල සැහැල්ලු වාහන සඳහා පැ : කි : මී: 70 වේග සිමාව. වැඩි දියුණු නොකල ප්‍රදේශ වල බර වාහන සඳහා පැ : කි : මී: 60 වේග සිමාව. වැඩි දියුණු කල ප්‍රදේශ හා වැඩි දියුණු නොකල ප්‍රදේශ වලදී ත්‍රි රෝද රථ හා කෘෂිකර්මික වාහන සඳහා පැ : කි : මී: 40 වේග සිමාව. පාසල් සිමාව හා රෝහල් සීමාවන් තුලදී පැ : කි : මී: 30 වේග සිමාව. විධාන සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] වම් පැත්තට හැරවිය යුතුය. දකුණු පැත්තට හැරවිය යුතුය. ප්‍රමුඛතා සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] නවතිනු මාර්ගය ඉඩ දෙනු. ඉදිරියෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුකාතව දිය යුතුය. අතිරේක පුවරු[සංස්කරණය කරන්න] පාලන සංඥා සමග බාවිතා කරනු ලබන අතිරේක පුවරු පාසල 5.00 am – 9.00 pm දිශාභිමුඛ තොරතුරු සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] ජාතික මහා මාර්ග[සංස්කරණය කරන්න] දුර තහවුරු කිරීම පාලන ප්‍රදේශයේ ආරම්භය පළාත් මාර්ග[සංස්කරණය කරන්න] දිශා සංඥාව, පළාත් මාර්ග අධිවේගී මාර්ග[සංස්කරණය කරන්න] පිටවන බෑවුම, දිශා සංඥාව රියදුරන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් අනෙකුත් සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] අධිවේගී මාර්ගයේ ආරම්භය මාර්ග අංක සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] A පන්තියේ මහා මාර්ග B පන්තියේ මහා මාර්ග ජාතික නොවන මහා මාර්ග අධිවේගී මාර්ගය(ලා නිල්) අධිවේගී මාර්ගය(අඳුරු නිල්) අතිරේක පුවරු[සංස්කරණය කරන්න] දිශාභිමුඛ තොරතුරු සංඥා සමග බාවිතා කරනු ලබන අතිරේක පුවරු විවිධ සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] දකුණුපැත්තට පටු වංගුවකි. මාර්ග සලකුණු[සංස්කරණය කරන්න] දික් අතට අඛණ්ඩව ගමන් කරන මාධ්‍ය රේඛාව දික් අතට අඛණ්ඩව ගමන් කරන ද්විත්ව මාධ්‍ය රේඛාව රථ වාහන ගාල් කිරීම තහනම් රේඛාව රථ වාහන ගාල් කිරීම තහනම් ද්විත්ව රේඛාව රථ වාහන ආලෝක සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] රතු ආලෝකය රතු සහ කහ ආලෝකය කොළ ආලෝකය කහ ආලෝකය පදිකයන් සඳහා වූ ආලෝක සංඥා[සංස්කරණය කරන්න] පදිකයන් සඳහා වූ ආලෝක සංඥා තහනම් දුර ප්‍රමාණ[සංස්කරණය කරන්න] වාහන නවතා තැබීමට තහනම් දුර ප්‍රමාණ බස් නැවතුම් වල තහනම් දුර ප්‍රමාණ road signs road signal road signs in sri lanka road signs symbols road signs in sri lanka sinhala pdf road sign board road signs hospital road signal lights road signs sinhala road signs in sri lanka in tamil road sign in sri lanka road sign hospital road sign book road sign vector road sign bus stop road sign in tamil road sign boards sri lanka road sign & symbol sri lanka road sign test road sign and meaning road sign and symbols road sign arrow road sign australia road sign art road sign assist road sign armor road sign advertising road sign app road sign and signal a road sign at the top of a mountain indicates a road sign test a road sign is in the shape of a regular heptagon a road sign is in the shape of a regular pentagon a road sign is in the shape of a regular decagon what is the measure a road sign is in the shape of a regular decagon a road sign in french a road sign meaning a road sign that is blue a road sign means road sign blue with red cross road sign bingo road sign blank road sign board manufacturers road sign boards in india road sign blue with red line b road signs b.c road signs and what they mean class b road signs road sign colors road sign chart road sign clip art road sign costumes road sign color meanings road sign creator road sign cartoon road sign categories road sign company road sign cost c road sign meaning n.c. road signs class c road signs test n c road signs study guide class c road signs test texas n.c. road sign test class c road signs test answers end c road sign class c road signs road sign design road sign dimensions road sign detection road sign drawing road sign dip road sign definitions road sign decor road sign direction road sign danger road sign dead end d road sign nsw d m v road signs what does the d road sign mean alpe d'huez road sign d v l a road signs sortie d'usine road sign road sign d font significado d road road sign emoji road sign examples road sign end road sign europe road sign errors road sign exam road sign editor road sign eye test road sign examination chart road sign er class e road sign test e r road sign green e road sign outer road sign significado e road road sign font road sign ford road sign for sale road sign flashcards road sign font uk road sign font free road sign for hospital road sign for no stopping road sign fails road sign for school ahead f road sign iceland road sign generator road sign green road sign game road sign guide road sign generator uk road sign graphics road sign germany road sign give way road sign graffiti road sign gif g g road traffic signs road sign hire road sign hm road sign hack road sign holder road sign hindi road sign height road sign hc road sign hong kong road sign history blue h road sign green h road sign yellow h road sign h m road sign red h road sign 30 km/h road sign h and hc road signs 100 km/h road sign 373 h signs road h on a blue road sign abbr crossword road sign images road sign in india road sign in hindi road sign icon road sign in spanish road sign ireland road sign in the philippines road sign in malaysia road sign jacket road sign jokes road sign japan road sign jobs road sign jacket skins road sign jeopardy road sign junction road sign jigsaw puzzle road sign jkr standard road sign j8 road sign kilt road sign key road sign keep left road sign kangaroo road sign kenya road sign kahulugan road sign knowledge test road sign keep the spirit bike road sign keep the spirit mountain bike road sign k53 k53 road signs u k road signs road signs uk k significa road k significa road en español road sign list road sign logo road sign letters road sign l9 road sign left turn road sign lights road sign language road sign legislation road sign list usa road sign layout l road signs ig-l road sign l.t.o road sign road sign meanings road sign maker road sign maintenance road sign malaysia road sign memes road sign mockup road sign material road sign meanings texas road sign merge road sign manufacturers cape town m road sign iceland 65 m road sign texas a&m road sign road sign names road sign no road sign no hm road sign no entry road sign nz road sign no stopping road sign no parking road sign no horn road sign number 9 road sign no waiting n gauge road signs n scale road signs road signs n meanings road signs and rules road signs and their meanings road signs in spanish road sign out er road sign one way road sign outline road sign on my property road sign orange triangle road sign of no entry road sign of no horn road sign ontario road sign order road sign of no parking o gauge road signs o scale road signs o que significa road o que significa road show o que significa road trip o que significa road map o que significa road em portugues o que significa road rage o que significa road off road sign practice test road sign png road sign pictures road sign post road sign pdf road sign philippines road sign practice road sign pole road sign printables road sign poster p road sign meaning blue p road sign p 40 road sign t.p. road sign r.v.p road sign what does the p road sign mean road sign quiz road sign quiz uk road sign quotes road sign quizlet road sign questions road sign question mark road sign quebec road sign quiz canada road sign quiz ireland road sign quiz nc q road signs q significado road en español q significa road q significa road en español q significa road en ingles q significa road trip q significa roadkill q significa road rage en ingles q significa road map q significa road works road sign recognition road sign rust road sign revision road sign red triangle road sign red circle road sign red cross road sign review road sign rental road sign rules road sign roundabout r road sign meaning r road sign uk r road sign nz road signage blue r road sign r series road signs r x r road sign what does r road sign mean road sign sri lanka road sign shapes road sign symbols road sign sizes road sign singapore road sign stop road sign stickers road sign suppliers road sign slippery when wet road sign shape meanings s road sign meaning s road sign australia u.s. road signs s curve road sign u.s. road sign test s bend road sign no s road sign crossed a road sign u.s. road sign font road signs turn road sign test nc road sign template road sign test uk road sign triangle road sign tattoo road sign test mo road sign test dmv road sign test va road sign types t road sign name t road sign means t junction road sign blue t road sign green t road sign t junction road sign meaning t shirt road signs 5 t road sign 10t road sign road sign uk road sign usa road sign u turn road sign uk font road sign uae road signs uneven road road sign umbrella road sign underwater road sign uk test road sign unsuitable for hgv uk road signs uk road signs test uk road sign font uk road signs pdf uk road signs quiz uk road sign football uk road signs cad blocks uk road sign generator uk road signs theory test uk road signs test 2017 road sign video road sign victoria road sign vector art road sign vision test road sign visibility road sign vinyl road sign vocabulary road sign vandalism road sign violation gta v road signs v shaped road sign road sign with name road sign with meaning road sign with a t road sign warning road sign white circle red border road sign with car and squiggly lines road sign worksheet road sign with truck road sign wall art road sign wallpaper w road signal mountain tn w road signal mountain closed blue w road sign 3641 w road signal mountain tn road sign xing road sign x8 road sign x-height road sign xing crossword road sign red x blue background road sign red x blue circle road sign ped xing road sign red x is mandatory road sign white x on green background road sign information volvo xc60 x road sign meaning red x road sign x height road signs yellow x road sign red x road sign means green x road sign black x road sign xing road sign white x road sign flashing yellow x road sign road sign yellow road sign yellow square road sign yellow square black circle road sign yellow black stripes road sign yellow circle road sign yellow color code road sign yellow rectangle black triangle road sign y3 road sign yellow diamond road sign yellow line y intersection road sign meaning y shaped road sign y junction road sign yellow y road sign upside down y road sign road sign z5 road sign z4 road signs zimbabwe road signs zambia road signs zebra crossing road sign zone ends road signs zig zag road sign zombies ahead zig zag road sign road sign zoe phillips dayz road signs closed road sign roadsign road 00620 road sign road 00621 road sign 10 road sign 12-6 road sign 16 road sign 10t road sign 100 pics road sign 18t mgw road sign 12 road sign 1 means road sign 10 meaning 10 mph road sign class 1 road signs 1 ah26 road sign route 1 road sign highway 1 road sign 1/35 road signs 1 18 road signature rtm1 road sign r3-1 road sign california 1 road sign 1 ah26 road sign meaning road sign 2 arrows road sign 20 road sign 2016 road sign 2 chevrons road sign 2015 20 mph road sign road sign 20 in green circle road sign 25 20 km road sign road sign 23 2 arrow road sign 2 way road sign 2. a road sign is in the shape of a regular heptagon ets2 road signs 2 chevrons road sign ets2 road signs mod chapter 2 road signs hov 2+ road sign 2 lane road sign 2 arrow road sign meaning road sign 30 road sign 3d road sign 3 cars road sign 30 in blue circle road sign 3d model road sign 3d model free road sign 3 red lines road sign 3 tracks road sign with 3 lines road sign black diamond 30 3 road signs 3 signal road grantham chapter 3 road signs manual 3 way road sign 3 cars road sign od 3 road sign sims 3 road signs witcher 3 road signs 3 tracks road sign 3 types road signs road sign 40 road sign 4 pics 1 word road sign 420 colorado road sign 420 420 road sign for sale road sign baby 4 pics boy jumps road sign 4 pics 40 mph road sign 4.4m road sign 40 km road sign 4 road signs chapter 4 road signs 4 way road sign simcity 4 road signs 4 northfield road signal mountain class 4 road signs 4 pics road signs plugs 4 major road signs 4 road safety signs 4 basic road signs road sign 501 road sign 50 road sign 5t road sign 572 road sign 50 km road sign 515 road sign 55 5 mph road sign road sign 57 road sign d4-5 5 road signs 5 road signs with names 5 road signs and symbols 5 road signs in india 5 signal road durban 5 mph road signs chapter 5 road signs 5 sided road sign gta 5 road signs 5 different road signs road sign 68 road sign 606 road sign 610 road sign 60 road sign 652 road sign 66 road sign 619 road sign 611.1 road sign 675 road 66 sign chicago 6 road signs 12 6 road sign 12-6 road sign meaning 13-6 road sign 6 grade road sign 6 sided road sign chapter 6 road signs 6 northfield road signal mountain tn 6 categories of road signs 6 timeball boulevard signal road road sign 7.5t road sign 7014 road sign 7001 road sign 7403 road sign 7105 road sign denver 7 newton 20 70 mph road sign 70 road sign 76mm road sign post 7.5t road sign meaning 7 road signs 7 signs road staten island ny chapter 7 road signs class 7 road signs 7 grade road sign 7 habits road signs 7 types of road signs newton 20 denver 7 road sign no through road sign 816 80 road sign what does the road sign 88 mean 8 road sign shapes 8 road sign colors 8 mile road sign 8t road sign 80 km road sign chapter 8 road signs chapter 8 road signs kit chapter 8 road signs for sale 8 sided road sign 8 mile road sign for sale section 8 road signs 8 mile road significance road sign 956 road sign 9 red dots road sign 90 94 road sign 9 road sign meaning 9 grade road sign 9 dots road sign 9 colors of road signs 9 shapes used for road signs road signs 9gag marga sanya marga sanya paper marga sanya pdf marga sanya book marga sanya sri lanka marga sanya pepar marga sanya sinhala pdf marga sanya pdf downloadඅනතුරු හැගවීමේ සංඥා

පාලන සංඥා

තහනම් සංඥා

සිමාකාරී සංඥා

විධාන සංඥා

ප්‍රමුඛතා සංඥා

අතිරේක පුවරු

  • පාලන සංඥා සමග බාවිතා කරනු ලබන අතිරේක පුවරු
පාසල
5.00 am – 9.00 pm

දිශාභිමුඛ තොරතුරු සංඥා

ජාතික මහා මාර්ග

පළාත් මාර්ග

අධිවේගී මාර්ග

රියදුරන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් අනෙකුත් සංඥා

මාර්ග අංක සංඥා

අතිරේක පුවරු

  • දිශාභිමුඛ තොරතුරු සංඥා සමග බාවිතා කරනු ලබන අතිරේක පුවරු

විවිධ සංඥා

මාර්ග සලකුණු

රථ වාහන ආලෝක සංඥා

පදිකයන් සඳහා වූ ආලෝක සංඥා

තහනම් දුර ප්‍රමාණ

  • වාහන නවතා තැබීමට තහනම් දුර ප්‍රමාණ
බස් නැවතුම් වල තහනම් දුර ප්‍රමාණ


Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

2 comments:

  1. wekipeedia ehemma copy karalane bn

    ReplyDelete
  2. ONE OF THE BEST BLOGS I HAVE EVER FOUND ,SO HELPFUL N THANKS AND KEEP IT UP BRO (Y)

    ReplyDelete

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න