මෙන්න අපේ HUAWEI 4න් Tab එහෙම අරන් ඉන්න කස්ටියට ඔක්කොම ජාතියේ රොම් තොගයක්

Ascend G300 - U8815 - U8818
Ascend G300 (U8815 V100R001C02B895) Downgrade_to_Gingerbread (Germany)
Ascend G300 (U8815-1_Android 4.0_V100R001C00B948CUSTC388D001_Singapore-BP_05011JML)
Ascend G300 (U8815-1_Android 4.0_V100R001C00B952CUSTC249D001_Serbia Telekom)
Ascend G300 (U8815_Android 2.3.6) V100R001C00B884(Global)
Ascend G300 (U8815_Android 2.3.6) V100R001C02B885 (UK Vodafone)
Ascend G300 (U8815_Android 2.3.6) V100R001C05B888 (Taiwan)
Ascend G300 (U8815_Android 2.3_V100R001C02B892_UK vodafone_05011AFS)
Ascend G300 (U8815_Android 2.3_V100R001C10B895_Russia-Channel)
Ascend G300 (U8815_Android 2.3_V100R001C151B822SP01_India Channel_05011BCR)
Ascend G300 (U8815_Android 2.3_V100R001C185B888_Northeast Europe Channel_05011AFF)
Ascend G300(U8815_Android 2.3_V100R001C66B886_Serb Vip mobile_05010YEE)
Ascend G300 (U8815_Android 4.0_V100R001C02B936_England-Vodafone_05011EFA)
Ascend G300 (U8815_Android 4.0_V100R001C185B935)
Ascend G300 (U8815 V100R001C86B944)(Android 4.0.3)(Yoigo-Spain)
Ascend G300 (U8815_Android2.3.6)V100R001C29B895-TA
Ascend G300 (U8818_Android 2.3_V100R001C17B897
Ascend G300 (U8818_Android 2.3_V100R001C17B899_China Unicom)
Ascend G300 (U8818_Android 4.0_V100R001C17B926_China Unicom)
Ascend_G300(U8815_Android 2.3.6) V100R001C185B894
Ascend G300(U8815_Android_4.0_V100R001C151B940_India-Channel_05011FYN)
Ascend_G300(U8815-51_Android_4.0_V100R001C40B942_Mexico-Movistar_05011FRD)
Ascend_G300(U8815-51_Android_4.0_V100R001C407B957_Venezuela-Channel_05011LHB)
Ascend_G300(U8815-51_Android_4.0_V100R001C474B953_USA-ARJAY_05011FSX)


Ascend G301 - U8816 - MTC VIVA
Ascend_G301(U8816 Android_2.3_V100R001C416B895 Turkey-KVK 05011AFE)
Ascend_G301(U8816-1_Android2.3_V100R001C416B895_Normal_05010WNQ)

Ascend G312 - U8680 - Unite - T-Mobile myTouch - Phoenix
Ascend_G312(U8680_Android_2.3_V100R001C85B839SP03_ America_TMO_05010TMC)

Ascend G312 Q - Unite Q - T-Mobile myTouch Q - U8730 - Buddy
Ascend_G312Q(U8730_Android_2.3_V100R001C85B837SP01 _America_TMO_05010TQM)

Ascend G330 - U8825
Ascend_G330(U8825-1_Android_4.0_V100R001C00B958_Normal_05011BYF)
Ascend_G330(U8825-1_Android_4.0_V100R001C05B960_Taiwan-CHT_05011LAS)
Ascend_G330(U8825-1_Android_4.0_V100R001C101B963_France-BouyguesTelecom_05011LSD)
Ascend_G330(U8825-1_Android_4.0_V100R001C140B961_UK-TalkTal_05011JSM)
Ascend_G330(U8825-1_Android_4.0_V100R001ITAC113B942_Italy-WIND_05011EWG)

Ascend G330D - U8825D
Ascend_G330D(U8825D_Android_4.0_V100R001C17B972_Ch ina-Unicom)

Ascend G510 - Orange Daytona - U8951
Ascend_G510(G510-0100_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C02B171_Spain-Vodafone_05011NGX)
Ascend_G510(G510-0100_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C02B170_-_Rumania-VDF_05011NLP)
Ascend_G510(G510-0200_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001ESPC224B164b_S pain-Orange_05011KMC)
Ascend_G510(G510-0200_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C00B173_Normal _05011EUC)
Ascend_G510(G510-0200_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C10B170_Russia _05011LUA)
Ascend_G510(G510-0200_Android_4.1_V100R001C00B173CUSTSVKC85D001_Slo vakia)
Ascend_G510(G510-0200_Android_4.1_V100R001C00B178CUSTCZEC40D001_Cze ch-Republic)
Ascend_G510(G510-0200_Android_4.1_V100R001C00B176CUSTCZEC40D001_Cze ch-Republic)
Ascend_G510(G510-0200_Android_4.1_V100R001C85B177_Slovakia)
Ascend_G510(G510-0251_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C00B178_South_ Latin_America-Channel_05011PHJ)

Ascend G600 - U8950-51 - U8950D - Glory+
Ascend_G600(U8950-1_Android_4.0_V100R001C00B948CUSTC461D001_Middle-Channel_05011HVP)
Ascend_G600(U8950-1_Android_4.0_V100R001C00B957_Middle_East-Channel_05011GEF)
Ascend_G600(U8950-1_Android_4.0_V100R001C203B955_WhiteRussia-Velcom_05011FLC)
Ascend_G600(U8950-1_Android_4.0_V100R001WEC00B942_West_Europe_05011F BQ)
U8950-51_V100R001C27B944(Venezuela_Movistar)

Ascend P1 TD - T9200
T9200 (Android 4.0,V100R001CHNC01B218,China Mobile)

Ascend Y100 - U8185
U8185-1 (Android2.3)V100R001C00B820CUSTC185D001(Norway)
U8185-1 (Android2.3)V100R001C151B836CUSTC151D002(India-Spice)
U8185-1 (Android2.3.6)V100R001C00B814CUSTC185D001(Europe)
U8185-5(Android_2.3)V100R001C37B811_Colombia_COMCEL

Ascend Y101 - U8186
Ascend Y101 (U8186-1,Android 2.3,V100R001C66B845,Russia-VIP)
Ascend_Y101(U8186-1_Android_2.3_V100R001C00B859CUSTC407D001_Venezuel a-Channel_05011LCB)
Ascend_Y101(U8186-5_Android_2.3_V100R001C465B849_North_Latin_America _05011HKX)
Ascend_Y101(U8186-7_Android_2.3_V100R001C00B833CUSTC457D001_New_Zeal and_-Skinny_Mobile_05011DJL)

Ascend Y200 - U8655 - SFR StarTrail 2
U8655-1 V100R001C00B888 (India)
U8655-1 V100R001C00B896CUSTC326D001 CZ
U8655-1 V100R001C169B880SP02(Germany O2)
U8655-1 V100R001C185B889(Normal Europe)
U8655-1 V100R001C197B898(Taiwan)
U8655-51_V100R001VENC27B815(Venezuela_Movistar)

Ascend Y201 - U8666
Ascend_Y201(U8666-1_Android_2.3_V100R001GBRC306B813_UK-OpenMarketing_05011EWS)

Ascend Y201 Pro - U8666E - U8666N
U8666N-1 V100R001C00B936

Ascend Y210 - U8685D
Y210-0010 firmware (U8685D Android 2.3 V100R001C17B829, China Unicom)
Ascend_Y210(Y210-0100_Android_2.3_V100R001C00B839_Normal_05011DPY)
Ascend_Y210(Y210-0151_Android_2.3_V100R001C112B850_Paraguay-Tigo_05011KKX)
Ascend_Y210(Y210-0151_Android_2.3_V100R001C27B853CUSTC00D001_Chile-Movistar_05011KVL)
Ascend_Y210(Y210-0151_Android_2.3_V100R001C69B838CUSTC00D005_Mexico-telcel_05011LQP)
Ascend_Y210(Y210-0151_Android_2.3_V100R001C40B855SP01_Ecuador-Movistar_05011MQB
Ascend_Y210(Y210-0151_Android_2.3_V100R001C546B865_Canada-Telus_05011NES
Ascend_Y210(Y210-0200_Android_2.3_V100R001C05B850_05011KUV)

Ascend Y300 - U8833
Ascend Y300(Y300-0000_Android 4.1_Emotion UI V100R001C17B172_China Unicom)
Ascend_Y300(Y300-0100_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C00B175_Normal _05011FKA)
Ascend_Y300(Y300-0100_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C00B182_Middle _East_Channel_05011MAN)
Ascend_Y300(Y300-0100_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C113B169_Italy-WIND_05011LYX)
Ascend_Y300(Y300-0100_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C86B166_Spain-Yoigo_05011LAC)
Ascend_Y300(Y300-0151_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C00B172CUSTC54 8D001_Panama-SkyWire_05011MGL)
Ascend_Y300(Y300-0151_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C178B166_Chile-Entel_05011LHF)
Ascend_Y300(Y300-0151_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C521B172CUSTC5 21D001_Ecuador-Movistar_05011NDV)

CDMA C8150
C8150-1_V100R001C126B837(Indonesia_AHA)(Android_2.2.1)
C8150-1_V100R001C126B838(Venezuela_Movilnet)

CDMA C8511
C8511_V100R001C96B638(India MTS)(05010tek)(Android_2.2.2)

CDMA C8512
C8512_V100R001C32B612(Venezuela_Movilnet)

CDMA CM980 - Evolution2
HUAWEI_CM980_Firmware(CM980_V100R001C32B857SP01_Ve nezuela_Movilnet)

CDMA M860
M860_V100R001C153B251SP03(USA_Cricket)
M860_V100R001C177B261(USA_MetroPCS)
M860_V100R001C177B617(America_MetroPCS)
M860_V100R001C177B652(USA_MetroPCS)(05010MLU)

Mediapad S7-101
S7-101_FIRMWARE_android2.1_C30B018_Russia_RTC_05010JM H

Mediapad S7-103
S7-103_V100R001C99B011

Mediapad S7-104 - Telstra T-Touch Tab
S7-104_FIRMWARE_android2.1_C13B021_Australia_Telstra_ 05010HQH
S7-104_FIRMWARE_android2.1_C28B015_USA_BestBuy_05010J CC

Mediapad - S7-105 - Orange Tablet
S7-105_FIRMWARE_android2.1_C15B023_Romania_Orange_050 10JJL
S7-105_FIRMWARE_android2.1_C63B013_Sweden_Expert_0501 0LNP
S7-105_FIRMWARE_android2.1_C70B112_Russia_Channel_050 10LYJ
S7-105_FIRMWARE_android2.2_C63B110_Sweden_Expert_0501 0PHB

Mediapad S7-106
S7-106_FIRMWARE_android2.2_C68B111_Brazil_Commex_0501 0MTJ
S7-106_V100R001C99B011_(Venezuela_Movilnet)

Mediapad S7 Slim - S7-201u
S7-201u_FIRMWARE_android2.2_C140B019_Russia
S7-201u_FIRMWARE_android2.2_C178B021_Hungary_T-Mobile_05010NKN
S7-201u_FIRMWARE_android2.2_C187B016_General_Version_ 05010PSM
S7-201u_FIRMWARE_android2.2_C207B015_Hungary_Invitel_ 05010QWA
S7-201u V100R001C106B013(South Africa MTN)
S7-201u V100R001C173B019(Chinese)(05010PTX)
S7-201u V100R001C184B013(NIGERIA_TELEC)
S7-201u V100R001C197B012(Indonesia Telkomsel)
S7-201u V100R001C203B013(Indonesia Channel)
S7-201u V100R001C206B012(Poland AB)
S7-201u V100R001C225B011 android2.2 (Taiwan)

Mediapad S7 Slim - S7-201w
S7-201w_FIRMWARE_android2.2_C207B013_Hungary_Invitel_ 05010PPF
S7-201w_V100R001C128B011_Android_2.2.2(USA BestBuy)
HUAWEI_S7-201w_FIRMWARE_android2.2_C187B012_General_Channel_ 05010PSN

Mediapad S7 Slim - S7-202u
HUAWEI_S7-202u_FIRMWARE_android2.2_C187B015_General_Channel_ 05010PSR

U1280
U1280_V100R001INDC151B724(India_BrightTelecom)
U1280_V100R001INDC151B724(India_OMH)

U1285
U1285_V100R001VENC32B724(Venezuela_Movilnet)

U1290 - INQ B1 - INQ B1-200H
U1290_HDU129M03V100R001ENGC01B038(UK)

U3205 - Movilnet Pulso
U3205_V100R001VENC32B721SP01(Venezuela_Movilnet)

U3300-U3305-U3307
U3305 V100R001C32B126SP01(Venezuela_Movilnet)
U330X V100R001C01B100(Venezuela_Movilnet)

U3310
U3310_Firmware_C01B128(NORMAL)

U3315
U3315 V100R001B130(Movilnet_Venezuela)
U3315 V100R001VENC27B130SP01(Venezuela_Movistar)

U3315H
U3315h_C45B718SP01(Colombia_Tigo)

U3317
U3317_C55B123(Brazil_TIM)

U5110 - Brio - MTC 752
U5110_V100R001C05B102SP03(Taiwan)
U5110_V100R001C05B102SP05(Taiwan)
U5110_C65B106SP02_Venezuela_Digitel_05020QTU

U7315
U7315 V100R001VENC32B015(Venezuela_Movilnet)

U7510 - i-Mobile 6530
U7510_HDU751M04V100R001INDC89B433(India_BSNL)
U7510_V100R001ENGC19B546SP01(UK_H3G)
U7510_V100R001THAC107B550SP02_IM6530

U7515
U7515_V100R001VENC32B543(Venezuela_Movilnet)

U7519 - T-Mobile Tap
U7519_V100R001BLRC152B143(White_Russia)

U7520
U7520-5_V100R001VENC32B154SP02(Venezuela_Movilnet)

U8100 - U8100-5 - U8100-7 - U8100-9 - IVY
U8100_V100R001C109B220(France_Orange)
U8100_V100R001C138B220SP01(Austria_H3G)
U8100_V100R001C42B223SP01(Indonesia_EXCELCOM)
U8100-5_V100R001ARGC27B235(Argentina_Movistar)
U8100-9_V100R001C141B238(USA_CincinnatiBell)
U8100-9_V100R001C98B239(Canada_Wind)

U8110 - T-Mobile Pulse Mini - Pulse Mini - Selina - MTC Android - MegaFon spoofcard U8110
U8110_V100R001ARBC200B278(Arabic_Etisalat)
U8110_V100R001BLRC96B233SP03(Belarus_MTS)
U8110_V100R001C00B223SP02(Normal)
U8110_V100R001C128B223(Sweden_Telenor)
U8110_V100R001C157B229SP01(Hungary_Redbull)
U8110_V100R001C17B239(China_Unicom)(05010EJA)
U8110_V100R001C188B253(Germany_E-PLUS)
U8110_V100R001C193B279_(MeGafon)
U8110_V100R001C19B221(H3G_HongKong)
U8110_V100R001C221B257(Ukraine_Life)
U8110_V100R001C85B215SP02(TMO_Holand)
U8110_V100R001C85B215SP02(TMO_UK)
U8110_V100R001C86B219SP01(Spain_Yoigo)

U8120 - Vodafone 845 - V845 - Joy
U8120_V100R001C02B264SP02(Greece_Vodafone)
U8120_V100R001NZLC02B233SP02(New_Zealand_Vodafone)
V845_V100R001C02B221(Spain_Vodafone)
V845_V100R001C02B223(Czech_Vodafone)
V845_V100R001GBRC02B226SP02(UK%20Vodafone)
V845_V100R001IRLC02B220SP02(Eire_Vodafone)
V845_V100R001NLDC02B220(Holand_Vodafone)
V845_V100R001NZLC02B233SP01(New_Zealand_Vodafone)

U8150 - Ideos - T-Mobile Comet
U8150 V100R001ARGC27B826(Argentina Movistar)
U8150 V100R001C02B827SP02(Italy Vodafone)
U8150 V100R001C02B827SP03(Italy Vodafone)
U8150 V100R001C10B839SP03(Russia Channel)
U8150 V100R001C126B829(Normal)
U8150 V100R001C126B831SP03(Japanese)
U8150 V100R001C126B832SP01(India Aircel)
U8150 V100R001C126B832SP04(India Tata)
U8150 V100R001C127B818SP05 (Hong Kong SmarTone)
U8150 V100R001C127B818SP05 (Pakistan Zong)
U8150 V100R001C183B825(New zealand 2degrees)
U8150 V100R001C185B825(Bulgaria Vivacom)
U8150 V100R001C18B842(Kenya Safaricom)
U8150 V100R001C191B822(Australia channel sales)
U8150 V100R001C197B828SP02(Taiwan)
U8150 V100R001C203B823SP02(Belarus Velcom)
U8150 V100R001C206B823(Australia BP CJ)
U8150 V100R001C212B826SP03(Mexico Iusacell)
U8150 V100R001C215B847(Thailand CAT)
U8150 V100R001C220B826SP01(Brazil AAT)
U8150 V100R001C238B832SP04(Indian TATA)
U8150 V100R001C253B836(Germany Retail 2020)
U8150 V100R001C292B848(Poland ABC)
U8150 V100R001C85B823SP01(USA TMO-Postpay)
U8150 V100R001HRVC85B839SP01(Crotia_TMO)
U8150 V100R001ITAC113B833SP02(Italy WIND)
U8150 V100R001MEXC27B838SP02(Mexico movistar)
U8150 V100R001TURC00B843SP01(Turkey Channel)
U8150 V100R001TZAC112B845SP01(Tanzania Tigo)
U8150-92 V100R001C26B830(Japan EMobile)

U8160 - Vodafone 858 Smart - MTC Mini - MTC 950
U8160 V100R001C02B617 (Germany Vodafone)
U8160 V100R001C02B617 (Ireland Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(GB Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(Greece Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(Hungary Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(Italia Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(Portugal Vodafone)
U8160 V100R001C02B617(Spain Vodafone)
U8160 V100R001C02B620 (South Africa Vodafone)
U8160 V100R001C96B629 (Russia MTS) (MTC 950)
U8160-U V100R001C02B617SP01 (Romania Vodafone)

U8180 - Orange Stockholm - T-Mobile Rapport - Ideos X1 - Gaga - Kyivstar Terra
U8180 (Android 2.2)V100R001C00B665(Normal)
U8180 V100R001C00B678CUSTC150D001(Telekom)
U8180 V100R001C00B680CUSTSVKC150D001(Slovak DT)
U8180 V100R001C00B680CUSTSVKC150D001(Telekom)
U8180 V100R001C102B625 (Sweden Tele2)
U8180 V100R001C193B661 (Megafon Russian)
U8180 V100R001C197B631SP01(Taiwan)
U8180 V100R001C34B621(Australia Optus)
U8180 V100R001C85B631 (UK TMO)
U8180 V100R001DNKC00B653(Normal)
U8180 V100R001GBRC224B630 (UK Orange)
U8180_V100R001PRTC224B620(Portugal Optimus)
U8180-5_V100R001MEXC27B635(Mexico_Movistar)(05010SVA)

U8220 - T-mobile Pulse - CHT8000
U8220 V100R001ARBC165B829(Morocco Meditel)
U8220 V100R001C05B820(Taiwan CHT)
U8220 V100R001C104B825(HongKong PCCW)
U8220 V100R001C125B262(Sweden H3G)
U8220 V100R001C32B820b(Venezuela Movilnet)
U8220 V100R001C85B815%20(Hungary T-Mobile)
U8220 V100R001C85B826SP01(T-Mobile UK)
U8220 V100R001C85B836SP01
U8220 V100R001GBRC85B116SP01(UK T-Mobile)
U8220 V100R001GBRC85B118SP01 with_Userdata (UK T-Mobile)
U8220_V100R001C125B222(Android_2.1)(General)(DE-EN-ES-FR-SV)
U8220-6 V100R001ARGC27B237(Argentina Movistar)
U8220-6 V100R001CHNC00B857(Chinese Channel)(05010HDP)
U8220-6 V100R001ECUC27B273(Ecuador Movistar)

U8230 - TMN A1 - MegaFon U8230
U8230 V100R001ARBC144B836(Oman Omantel)
U8230 V100R001C00B831(Malaysia TENTEN)
U8230 V100R001C00B837(Normal)
U8230 V100R001C101B219SP02(France BYTEL)
U8230 V100R001C152B820(White Russia Best)
U8230 V100R001C157B820(Austria MOBIKOM)
U8230 V100R001C157B826 android2.1 (Austria RBM2)
U8230 V100R001C191B839(Australia channel sales)
U8230 V100R001C191B839(Australia Roadhound)
U8230 V100R001C193B875 (Russia MegaFon)
U8230 V100R001C62B857(Zambia Airtel )
U8230 V100R001C75B828 Android_Eclair (Portugal TMN)

U8300 - Ideos Chat
U8300 V100R001AUSC34B271(Austrilia optus)
U8300 V100R001C09B261SP01(Poland P4)
U8300 V100R001C151B287(India Channel)
U8300 V100R001C15B278(Portugal OPTIMUS)
U8300 V100R001ITAC113B259(Italy Wind)
U8300 V100R001SWEC125B258(Sweden HI3G)
U8300 V100R001THAC208B263(Thailand TOT)

U8350 - Boulder - Orange Barcelona - MTC Pro
U8350 (Android 2.2)V100R001C101B626(France Bouygues)(05010PRF)
U8350 (Android 2.2)V100R001C306B631(France Audim)(05010QXW)
U8350 (Android 2.2)V100R001C344B660(France Free Mobile)(05010UMY)
U8350 (Android 2.2)V100R001C88B630(France Virgin)(05010QQK)
U8350 V100R001C00B625(Malaysia Only)
U8350 V100R001C00B626SP01(Kenya Normal)
U8350 V100R001GBRC224B623SP02(England Orange)

U8500 - Ideos X2 - Beeline E300 - MTC Evo
U8500 (Android 2.1 Update 1)V100R001C96B257(Russian)
U8500 (Android 2.2.1)V100R001C278B712
U8500 (Android 2.2.2)V100R001C24B722 (Omnitel)
U8500 (Android Multi)V100R001C00B705(Froyo Beta)
U8500 V100R001C00B273(Oversea normal)
U8500 V100R001C00B761(normal)(05010NRX)
U8500 V100R001C05B713 (TW Senao International v2.2)
U8500 V100R001C151B719(India Trench)
U8500 V100R001C151B719(India)
U8500 V100R001C191B269(Australia Brightpoint)
U8500 V100R001C21B720C(Spain TME)
U8500 V100R001C230B259(Pakistan ufone)
U8500 V100R001C253B269SP02(Germany 2020)
U8500 V100R001C258B711(America CBW)
U8500 V100R001C267B713SP01(Froyo)(Sudan I CONNECT)
U8500 V100R001C270B710(Slovenia TUS Mobil)
U8500 V100R001C279B725(Czech Agora DMT)
U8500 V100R001C281B717(Egypt_Mobinil)
U8500 V100R001C284B720(Estonia EMT)
U8500 V100R001C285B720(Spain Mundo-R)
U8500 V100R001C319B298(Shandong Unicom)(05010SEH)
U8500 V100R001C336B736_VIBO
U8500 V100R001C55B277(Italy TIM)
U8500 V100R001C66B269 (Russian Beeline) E300_Android_2.1
U8500 V100R001C66B269(Russia VIP)(Android_2.1)
U8500_Android_2.1_V100R001C17B281 (China Unicom) (05010GHR)
U8500_Android_2.1_V100R001C187B288 (China Unicom HiQQ generic version without camera) (05010KCL)
U8500_V100R001C219B725(Cambodia_Viettel)
U8500_V100R001C279B728(Poland_AB)
U8500_V100R001C302B726_(Serb_Telekom_Srbija(PRVA_T V))
U8500_V100R001C303B726(Serb Telekom Srbija(RED STAR))

U8510 - Ideos X3 - Blaze
U8510-0 V100R001C197B877(Taiwan FarEasTone)
U8510-1 V100R001C151B859(India)
U8510-1 V100R001C169B855(Germany O2)(05010RYN)
U8510-1 V100R001C290B855(UK Tesco)(05010TDH)
U8510-1 V100R001C306B851(France Audim)(05010TLF)
U8510-1 V100R001C364B856(UK P4U)(05010TQN)
U8510-1V100R001C00B822(Malaysia General)
U8510-5_V100R001C212B852_Mexico_IUSACell_05010UCA

U8600 - T-Mobile Move Balance - Telekom Move
U8600_Android_2.3_V100R001C85B215_Poland_05010WDF
U8600_Android_2.3_V100R001C85B215SP02_Montenegro_0 5010WDE

U8650 - Sonic - Turkcell T20 - MTC 955 - Kyivstar Aqua
U8650 V100R001C00B828SP03(general)
U8650 V100R001C05B859 (Taiwan)
U8650 V100R001C151B859 (India)
U8650 V100R001C151B863SP02 v2.3.5 (24-FEB-12) (Germany)
U8650 V100R001C151B863SP02(India Trench)
U8650 V100R001C17B856 (China Unicom) (05010TKR)
U8650 V100R001C223B826(Malaysia General)
U8650 V100R001C257B823SP03(Australia Channel)
U8650 V100R001C306B858(France_Audim_Ingram)(05010TDW)
U8650 V100R001C86B857 (Spain Yoigo 2.3.5)
U8650 V100R001C96B852 (Russia MTS) MTC 955
U8650-1 V100R001C121B826(Turkey Turkcell-T20)
U8650-1 V100R001C121B828SP01(turkey General)
U8650-1 V100R001C169B865 (Germany)
U8650-1 V100R001C86B823SP05(Spain Yoigo)
U8650_V100R001C169B865_(Update_22.05.2012)
U8650_Android_2.3_V100R001C00B858CUSTC182D002_Paki stan_Cmpak_05010UGG

U8651T - T-Mobile Prism - Astro
U8651T_V100R001C00B009(USA_T-Mobile)
U8651T_V100R001USAC474B889(USA_Arjay)(05011FCP)(An droid_2.3)
U8651T_V100R001USAC85B878(USA_T-Mobile)

U8652 - AT&T Fusion
U8652 V100R001USAC07B855 (USA ATT)
U8652-51_Android_2.3_V100R001C262B852(Ecuador_CNT)(05010 VCG)

U8660
U8660_V100R001C17B861(China)(05010TBV)

U8661 - Sonic Plus
U8661 (Android2.3) V100R001C17B827(China Unicom)(05010VVE)
U8661 V100R001C17B819SP01(China Unicom)
U8661_(Android2.3)_V100R001C17B832(China_Unicom)

U8667 - Ares
HUAWEI_U8667(U8667_Android_2.3_V100R001USAC189B843 _Peru-NEXTEL_05011CQH)
HUAWEI_U8667(U8667_Android_2.3_V100R001USAC189B843 _Chile-Nextel_05011CQP)


U8800 - Ideos X5 - Impulse 4G - Titan - U8800H - MTC Neo
U8800 V100R001AREC00B135SP01(Oman Omantel)
U8800 V100R001C00B133SP15(UK Carphone)
U8800 V100R001C00B135 (Germany)
U8800 V100R001C00B135SP01CUSTC183D001(New Zealand 2degrees)
U8800 0V100R001C00B135SP01CUSTC230D001(Pakistan Ufone)
U8800 V100R001C00B135SP01CUSTC257D001(Australia Roadhound)
U8800 V100R001C00B136(Overseas General version)
U8800 V100R001C00B136SP02CUSTC205D001(Finland Elisa)
U8800 V100R001C00B136SP02CUSTC264D001(Turkey Channel)
U8800 V100R001C00B136SP03CUSTC151D002(India Channel)
U8800 V100R001C00B136SP05CUSTC75D001(Portugal TMN)
U8800 V100R001C00B137CUSTC214D001(O_zbekiston UCell)
U8800 V100R001C00B137CUSTC301D001(Indonesia TAM)
U8800 V100R001C00B137CUSTC44D001(Mongolia Unitel)
U8800 V100R001C00B138CUSTC18D001(Kenya Safaricom)
U8800 V100R001C00B138SP04(Normal)
U8800 V100R001C00B138SP04CUSTESTC205D001(Esthonia Elisa)
U8800 V100R001C00B522G001(Normal)(Gingerbread)
U8800 V100R001C00B526G001 (Android2.3)(Normal)
U8800 V100R001C00B528G001(Android2.3)(Universal)
U8800 V100R001C01B163CUSTC01D001
U8800 V100R001C17B160CUSTC17D002(China Unicom)
U8800 V100R001C17B162CUSTC17D001(China Unicom)
U8800 V100R001C17B517G001(Gingerbread Experience Edition)
U8800 V100R001USAC07B635(USA ATT)
U8800-51 (Android2.2_V100R001C00B068CUSTC421D001_US_Consume r_Cellular_05010YRK)
U8800-51 V100R001C00B035CUSTC32D001(Venezuela Movilnet)
U8800H V100R001AREC00B135SP01 CUSTC213D001(Kuwait VIVA)
U8800H V100R001C00B138SP01CUSTC38D001(Malaysia Maxis)
U8800H V100R001HKGC104B153(HongKong PCCW)

U8800_Pro - Ideos_X5_Pro
U8800Pro_(Android2.3)V100R001C00B521(Oversea_Norma l)(05010TXB)
U8800Pro_(Android4.0)V100R001C00B926(Normal)(Unoff icial_Release_Version)
U8800Pro_(Android 4.0)V100R001C00B928(General_Version)
U8800Pro_(Android 4.0)V100R001CHNC00B926(Domestic_General)(Informal_ shipped_version)
U8800Pro_(Android 4.0.3)V100R001CHNC00B927(Domestic_General)
U8800Pro_Android_2.2_V100R001C00B048SP01CUSTC306D0 01_Russia_Open_Market_05010TWG
U8800Pro_V100R001C00B026CUSTC102D001(Lithuania_Tel e2)
U8800Pro_V100R001C00B035CUSTC17D001(05010TBR)
U8800Pro_V100R001C00B540G001(Universal)(Gingerbrea d)
U8800Pro_V100R001C00B552CUSTC10D001(Russia)
U8800Pro_V100R001C00B572G001(Universal)

U8820
U8820_(U8820_Android_2.2_V100R001USAC189B667_Peru_ NII_05010QXB)

U8660
U8660_V100R001C17B861(China)(05010TBV)

2 Comments

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

Post a Comment
Previous Post Next Post