2017
best sinhala blog in sri lanka


1. Requirements
දැන් ඔයාගේ ලිනක්ස් සර්වර් එකට ලොග් වෙන්න
# ssh root@server_ip
2. Disable selinux , install nano , wget and unzip
# yum install nano
# yum install wget
# yum install unzip
# setenforce 0
# nano /etc/sysconfig/selinux
ඔන්න ඔකේ බලන්න selinux= කියල එකක් ඇති
අන්න එක selinux=disabled ඔන්න ඔහොම කරන්න.
දැන් මේ පහල තියන කමාන්ඩ් එක ගහන්න 
# yum install httpd
දැන් Apache start up එකේදී රන් වෙන්න මේ කමාන්ඩ් ගහන්න.
# systemctl start httpd.service

# systemctl enable httpd.service
4. Configure a virtual host directive for your domain.
ඔන්න ඉතින් අපි සයිට් එකක් හදන්න හදන්නේ. එකට ඉස්සෙල්ලම මේ සයිට් එකේ විස්තර දාගන්න ඕනි ඒකට පොඩි file එකක් හදාගන්න යන්නේ /etc/httpd/conf.d/ කියන පාත් එක ඇතුලේ.
# nano /etc/httpd/conf.d/ඔයාගේ_domain.conf
පහල තියන එක කොපි paste කරන්න එකේ
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@ඔයාගේ_domain.com
DocumentRoot "/var/www/html/ඔයාගේ_domain/"
ServerName ඔයාගේ_domain.com
ServerAlias www.ඔයාගේ_domain.com
ErrorLog "/var/log/httpd/ඔයාගේ_domain.com-error_log"
CustomLog "/var/log/httpd/ඔයාගේ_domain.com-access_log" combined

<Directory "/var/www/html/ඔයාගේ_domain/">
DirectoryIndex index.html index.php
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

5. Settings explanation

උඩින් තිබ්බ වචන සෙට් එක.
  •  <VirtualHost *:80> – මේකෙන් තමා ඔයාගේ සයිට් එක browse කරන්නේ මේක https නෙමේ http.
  •  ServerAdmin – මේකේ තියන mail එකට තමා email යන්නේ සර්වර් එකේ අවුලක් ආවම.
  •  DocumentRoot – අපේ සයිට් එක හොස්ට් කරලා තියන තැන
  •  ServerAlias – අපේ සයිට් එකේ web url එක
  •  <Directory> and </Directory> and are used to enclose a group of directives that will apply only to the named directory, sub-directories of that directory, and the files within the respective directories. Any directive that is allowed in a directory context may be used. Directory-path is either the full path to a directory or a wild-card string using Unix shell-style matching. In our case we are enabling the FollowSymLinks option which will follow symbolic links in the /var/www/html/your_domain/ directory. We also set the AllowOverridedirective to All which means that any directive which has the .htaccesscontext is allowed in .htaccess files. The Require directive selects which authenticated users can access a resource.
හරි දැන් අපි කන්ෆිග් එක හදාගත්තනේ දැන් බලමු කොහොමද සයිට් එක පබ්ලිෂ් කරගන්නේ කියල.
දැන් සයිට් එක දාන්න folder එකක් හදාගන්න
# mkdir /var/www/html/your_domain/
දැන් ඔයාගේ සයිට් එකට අදාළ file ටික කොපි කරන්න එක ඇතුලට.
දැන් පහල තියනවා වගේ පමිෂන් දෙන්න ඕනි 
# chown apache:apache -R /var/www/html/your_domain/
# chmod -R 755 /var/www/html/your_domain
හරි දැන් /etc/hosts කියන ෆයිල් එක එඩිට් කරලා ip එක දාන්න පහල වගේ
192.168.1.100           www.your_domain.com

දැන් firewall එකෙන් access දෙමු

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

දැන් අපි ලෝකල් නෙට්වර්ක් එකෙන් බලමු ඕකම අපේ මැෂින් එකෙත් දාන්න ඊටපස්සේ බ්‍රවුස් කරන්න.
best sinhala blog in sri lanka

මේක නම් ලේසි වැඩක් ඉතින්
පොඩි වැඩ ටිකකින් PHP install කරන්න පුළුවන්
yum install -y epel-release
yum install wget
wget https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -ivh remi-release-7.rpm
yum update

හරි අප්ඩේට් එකට නම් පොඩ්ඩක් වෙලා යයි.

ඉතින් පහල තියන කමාන්ඩ් එකෙන් php සහ එකට අදාළ මොඩියුල් ටිකක් install වෙයි.

yum install php56 php56-php php56-php-mysqlnd php56-php-gd php56-php-mcrypt php56-php-mbstring php56-php-xml php56-php-clibest sinhala blog in sri lanka


හරි අද අපි MySQL Server 5.6 එක අපේ ලිනක්ස් මැෂින් එකට දාන්න හදන්නේ.

ඉතින් ඉස්සෙල්ලම ඔයාගේ ලිනක්ස් එකට root ගෙන් ලොග් වෙන්න

දැන් Download කරන්න MySQL Server 5.6 Yum Repo package එක.

Fresh install එකක් දාපුවම සමහර විට Wget , Nano Unzip , Zip වගේ කමාන්ඩ් වැඩ නෑ ඉතින් කරන්න ඕනි ඒවා දාගන්න එක
yum install wget
wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm


Install mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm package

දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු rpm package එක Install කරන්න හදන්නේ rpm command එකෙන්.
rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
දැන් අපිට පුළුවන් බලන්න අපේ repo ලිස්ට් එකට අලුතින් add උන mysql repo ටික.
[root@localhost ~]# ls -1 /etc/yum.repos.d/mysql-community*
/etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
/etc/yum.repos.d/mysql-community-source.repo
[root@localhost ~]#


දැන් අපි MySQL Server එක install කරමු

yum install mysql-server


හරි දැන් ඉතින් install කරානේ දැන් බලමු කොහොමද මේක manage කරන්නේ කියල.

How to start/stop/restart MySQL Server

Now MySQL Server is installed on your system.

To start MySQL Service
, run command
systemctl start mysqld
To stop MySQL Service, run command
systemctl stop mysqld
To restart MySQL Service, run command
systemctl restart mysqld
To get status of MySQL Service, run command
systemctl status mysqld


තාම වැඩ පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේකත් ගහල MySQL එක setup කරගන්න.
mysql_secure_installation
දැන් ඉතින්

mysql -uroot -p
ගහල පාස්වඩ් එක දීල ලොග් වෙන්න,best sinhala blog in sri lanka
TubeMate 2.3.6 (705) apk modded (Adfree & Material Design)

 What’s New :


* Fix for Youtube video parsing and streaming
* Adaptive format(separate video/audio streaming) streaming play support
* Arabic UI issue fix

 Features of this app :

* Download videos from YouTube Facebook Vimeo Google MetaCafe DailyMotion YouKu Naver Daum LeTV
* Convert Videos to MP3 using MP3 Video Converter
* Download YouTube videos at maximum size available from 2k (QHD ) , 1080p (Full HD) , 720p (HD), 480p, 360p, 240p, 3gp. with 60fps support
* Download videos directly as MP3 only audio
* You can extract audio from video too
* In built media player which lets you play videos and music instantly
* Create own Playlist and download them
* Simultaneous multiple Download option available
* Fast Download mode available which downloads in multiple connections
* No Root Needed , Without Lucky Patcher

 Features of this mod :

* Awesome Material Design with FAB and MD icon
* Removed all types of ads completely
* Removed analytics crash reporters completely
* In-App updater of added for future MOD updates
* Dark and light themes available
* App size reduced drastically

 Instructions :


* Simply Install apk of 2.3.6_705 (2.3.6 705)

 App Info :

Version Name & Code (Build) : v2.3.6.705 (also known as 7.05)
Package Name : devian.tubemate.home
Supported architectures: mips,mips64,x86,x86_64,arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a
Updated on : 5 February 2017
Developed by : TubeMate.net
Required Android Version : 2.1 ECLAIR and up (API 7)
Light APK (Size | MD5) : 3.75 MB (39,32,320 bytes) | 710B049F4EE448253DD7497592FE828A
Dark APK (Size | MD5) : 3.74 MB (39,26,431 bytes) | 54D5CDE53765D55A41EC6FB5763813DD
Original apk size : 6.40 MB

 Download Link (Light Apk):

LINK 1

 Download Link (Dark Apk):

LINK 1
best sinhala blog in sri lanka Play Store Link :


 What’s New :

* If you dont get premium after updating then just clear data or uninstall and reinstall apk
* Huge update with google duo calls, bunch of themes,oreo support and much more
* Spam Folder – keep all your junk spam SMS away from your Inbox
* Minimum required android version is now jellybean 4.1

 Features of this app :

* Caller ID app see who is calling if you don’t have their number in your phonebook
* Block unwanted calls from spam callers and telemarketers
* See names of unknown numbers in the call history
* Copy a number anywhere (e.g. website or apps) and Truecaller will notify you who it belongs to
* Get in touch with people via name search (Premium feature)
* Tweet and Follow a person on Twitter directly from Truecaller
* See when your friends are free to talk
* Flash messaging – Share location, emoji & status in a flash to your friends
* Automatically identify every unknown SMS
* Automatically block spam and telemarketing SMS
* Block by name and number series

 Features of this mod :

* Professional features such as search people by names, see who viewed your profile,adfree
* No ads and removed all types of analytics protecting your privacy
* In-App updater of added for future CRACK updates
Note: Premium is activated in your phone (not in servers) so server-side features might not be available.

 Instructions :


* Install apk & login

 App Info :

Version Name & Code (Build) : 8.45 (1361)
Package Name : com.truecaller
Updated on play store: 6 September 2017
Developed by : True Software Scandinavia AB
Required Android Version : 4.1 Jellybean and up (API 16)
Modded apk (Size | MD5) : 16.2 MB (1,70,42,599 bytes) | 6EF995BA2A4B5CF696425A6F3A8C102C
Original APK size : 16.9 MB

 Download Link (APK):

LINK 1

Previous versions on this page: 8.42 ( v8.42 )

best sinhala blog in sri lanka

 Play Store Link :

 What’s New :

★ Removal of app lock module from app. App lock have now different app
★ Totally AdFree mod. No more hanging or lagging.
★ Connects more faster and reliable.

 Features of this app :

With Hotspot Shield Virtual Private Network, you can bypass firewalls and browse anonymously to avoid being tracked.
– Secure all online activity with banking-level encryption on any public or private network.
– Hide your IP address, identity, and location from websites and online trackers.
– Enjoy maximum privacy and security while preventing personal information theft.
– Unblock websites and apps like media, video and messaging apps, social networks and to mobile VoIP services and messaging apps.
– Automatically turn Hotspot Shield on when certain apps are launched on your phone or when you connect to unsecured WiFi networks.
– Choose from virtual locations in Australia, Canada, China, Germany, Hong Kong, India, Japan, UK,US and more!
– App lock built in included with patterns and pincode facility to secure your device more.

 Features of this mod :

* Dark and Light themes are available. (Official app have LIGHT theme)
* Removed all types of ads completely.
* “Elite” or “Premium” (pro) is activated by default without signing in. (Access to only US Virtual Location)
* Material Design Added with gorgeous icon.
* In-App updater of added for future CRACK updates.

 App Info :

Version Name & Version Code (Build) : 4.5.4g (45400)
Updated on : 5 July 2016
Developed by : AnchorFree GmbH
Supported processors’ architectures: ARM
Required Android Version : 4.0.3 ICE CREAM SANDWICH and up (API 15)
Official APK size : 10.7 MB
Dark Variant MD5 | Size : F6C37C80728C0010D9BE54FBFC8B2C7A | 9.31 MB (97,68,446 bytes)
Light Variant MD5 | Size : 1ABD7B067A91EE54B661C8C2E2D7C9B4 | 9.31 MB (97,69,766 bytes)

 Download Link (Light Apk):

LINK 1

 Download Link (Dark Apk):

LINK 1

 Instructions :

* Simply Install apk of v4.5.4-g light/dark variant as per your choice

best sinhala blog in sri lanka


Here Im going to install fresh installation on a single server.

I created a vm instance on my Xen Server.

2gb ram,  2 core, 10gb HDD, 1 nic Centos 7 Core

Config an static ip to your vm or host

nmtui

Disable selinux

yum install nano

setenforce 0

nano /etc/selinux/config

SELINUX=enforcing

to

SELINUX=disabled

Install Apache

You can install Apache using YUM:
sudo yum install httpd
Remove the pre-set Apache welcome page:
sudo sed -i 's/^/#&/g' /etc/httpd/conf.d/welcome.conf
For security purposes, you should disallow Apache from displaying files in the web root directory "/var/www/html":
sudo sed -i "s/Options Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/" /etc/httpd/conf/httpd.conf
Start Apache:
sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service

Install PHP and necessary PHP extensions

According to the requirements of installing Vtiger CRM, you need to install PHP 5.4 or above and necessary PHP extensions as below:
sudo yum install php php-common php-gd php-mysql php-xml php-imap php-mbstring php-mcrypt php-gd
Additionally, you need to modify some settings in the PHP config file "/etc/php.ini":
sudo nano /etc/php.ini
Find the following lines, one line at a time:
display_errors = Off
max_execution_time = 30
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
log_errors = On
short_open_tag = Off
Modify them separately as below:
display_errors = On
max_execution_time = 0
error_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED
log_errors = Off
short_open_tag = On
Save and quit
In order to put your changes into effect, you need to restart Apache:
sudo systemctl restart httpd.service

Step 4: Install MariaDB and setup a database for Vtiger CRM

Install MariaDB using YUM:
sudo yum install mariadb mariadb-server
Start the MariaDB service:
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service
Secure the installation of MariaDB:
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
During the process, answer questions as below:
Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <your-password>
Re-enter new password: <your-password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y
Now, let's setup a database for Vtiger CRM:
mysql -u root -p
Type the MariaDB root password you set earlier to log in.
In the MySQL shell, use the following commands to create a database and grant privileges to a database user. Be sure to replace the database name "vtigercrm", the database username "vtigercrmuser", and the database user password "yourpassword" in each and every command with your own ones.
CREATE DATABASE vtigercrm;
CREATE USER 'vtigercrmuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON vtigercrm.* TO 'vtigercrmuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Step 5: Install Vtiger CRM

Download the Vtiger CRM archive, unzip it to the web root directory, and setup proper permissions. Note that you can always find the latest URL from Vtiger CRM official website.
yum install -y wget
wget http://code.vtiger.com/vtiger/vtigercrm/repository/archive.tar.gz?ref=7.0.2 -O archive.tar.gz
tar -zxvf archive.tar.gz
sudo mv vtigercrm.git/* /var/www/html && sudo chown apache:apache -R /var/www/html
Open port 80 in order to allow outside access:
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload
setenforce 0


Change the hostname

add ip and name to your host file


sudo nano /etc/hosts
hostname vtiger.manusha.com
Now you can test your hostname from this


hostname
Now edit your vtiger config.inc.php settings


nano /var/www/html/config.inc.php
change the local ip to vtiger.manusha.com


now perform a httpd restart


sudo systemctl restart httpd.service


now you can forward this from your router by adding a port forward.


its depend on your environment.


Point your browser to the following URL, and continue the job in the Vtiger CRM web installation wizard:
http://<your-server-ip>
1) On the "Welcome" page, click the "Install" button.
2) On the "License" page, click the "I agree" button.
3) On the "Installation Prerequisites" page, the wizard will show you the result of system check. All of the requirements should have been satisfied if you have performed all of the tasks above. Click the "Next" button.
4) On the "System Configuration" page, you need to input database information, system information, and admin user information.
For this article, the database information should be:
Database Type*    MySQL
Host Name*   localhost
User Name*   vtigercrmuser
Password   yourpassword
Database Name*    vtigercrm
As for system information and admin user information, you need to input your specific info.
After you input all of the mandatory fields, click the "Next" button.
5) On the "Confirm Configuration Settings" page, review your settings and then click the "next" button.
6) On the "One last thing..." page, choose your industry and then click the "Next" button.
7) On the "What would you like to use Vtiger CRM for?" page, select the modules you need, and then click the "Next" button.
8) Now you will enter the interface of Vtiger CRM. Confirm your preferences again and click the "Get Started" button.