පහ වසර, පහ ශිෂ්‍යත්වය, Grade5 , grade 5 , grade five app, grade 5 app grade five apk , grade 5 apk, පහ වසර ශිෂ්‍යත්වයට grade 5 scholarship grade 5 scholarship paper 2017 grade 5 scholarship exam paper 2017 grade 5 exam papers grade 5.lk grade 5 exam papers 2017 grade 5 exam result 2016 grade 5 scholarship exam grade 5 app grade 5 exam result 2017 grade 5 grade 5 scholarship model papers grade 5 app download grade 5 art projects grade 5 app.lk grade 5 apps sri lanka grade 5 age grade 5 art grade 5 araling panlipunan grade 5 algebra grade 5 ac separation a grade 5 story a grade 5 poem a grade 5 bolt grade a-5 a 5th grade science project a 5th grade math test a 5th grade social studies book a 5th grade book report a 5th grade spelling list a 5th grade test grade 5 buddhism papers grade 5 best results 2017 grade 5 buddhism teacher's guide grade 5 bolt grade 5 bolt strength grade 5 books grade 5 bulletin board 2nd quarter grade 5 bulletin board 3rd quarter grade 5 bolt markings grade 5 ballet b-grade 5000mah b-grade 5000mah 2s 40c grade b500b b grade iphone 5 b grade iphone 5c b grade jordan 5 grade b api 5l nato grade b5 a500 grade b steel rad dance b grade 5 grade 5 cut off marks 2016 grade 5 cut off marks 2017 grade 5 cut off grade 5 cut off mark grade 5 cut off marks 2015 grade 5 cut off marks 2014 grade 5 cut out marks grade 5 cut off 2017 grade 5 cut out marks 2017 grade 5 computer lessons grade c 50 c grade iphone 5s concrete grade c50/60 c grade descriptors year 5 concrete grade c 50/20 steel grade c 50 prelude in c grade 5 pay grade c-5 astm c 534 grade 3 grade c iphone 5 cex grade 5 district cut off 2017 grade 5 dot lk grade 5 dll grade 5 division grade 5 dll 2nd quarter grade 5 decimals grade 5 division word problems grade 5 dll 1st quarter grade 5 dolch words grade 5 decimals worksheet d 513 grade minuet in d grade 5 d rose 5 grade school astm-d5363-grade-n astm d5363 grade t grade d national 5 bs5839 grade d canon in d grade 5 3d shapes for grade 5 grade 5 2d geometry grade 5 exam grade 5 exam result grade 5 english grade 5 examination 2017 grade 5 english worksheets grade 5 exam paper 2012 results grade 5 english papers grade e-5 e 5 grade pay grade e 5 electrical licence e classroom grade 5 e thaksalawa grade 5 e classroom grade 5 afrikaans e classroom grade 5 maths e classroom grade 5 english e classroom grade 5 natural science e classroom grade 5 history grade 5 final exam papers grade 5 fractions grade 5 french grade 5 first periodical test grade 5 filipino grade 5 french worksheets grade 5 filipino book grade 5 fractions worksheets pdf grade 5 french immersion worksheets grade 5 flute f 51 grade grade f 53 hslas-f grade 50 hslas-f grade 50 properties f1554 grade 55 allegretto in f grade 5 piano a1011 hslas-f grade 50 a182 grade f53 astm f593 grade 316 stainless steel f52 material grade grade 5 genius grade 5 ganithaya grade 5 grammar worksheets grade 5 general knowledge questions and answers grade 5 gcse grade 5 geography grade 5 guitar grade 5 go math grade 5 grammar grade 5 geography term 3 grade g 5 un salary scale grade g-5 position grade g 5 salary nema grade g-5 g.u.m grade 5 teacher edition study in g grade 5 flute jis g 5501 grade 3 fc20 capriccio in g grade 5 p&g 5th grade g.k questions for grade 5 grade 5 high marks 2017 grade 5 hand work grade 5 haircut grade 5 history grade 5 health grade 5 heart murmur grade 5 history term 3 grade 5 health curriculum grade 5 heart murmur in dogs grade 5 homework 5th grade grade 5 island first 2017 grade 5 in uk grade 5 in gcse grade 5 immunizations grade 5 in french grade 5 is what age grade 5 instructional materials grade 5 in english grade 5 images grade 5 intervals i can 5th grade statements i'm in 5th grade i survive 5th grade grade 5 job grade 5 journeys grade 5 journal topics grade 5 job salary grade 5 jump math grade 5 jazz piano grade 5 joint mobilization grade 5 journeys practice book grade 5 jokes grade 5 jazz j55 grade j55 grade tubing pipe grade j55 sae j429 grade 5 grade 5 j bolt sae j-1966 grade 50 grade 5 k to 12 grade 5 kidney reflux grade 5 k-12 summative test grade 5 k-12 dll grade 5 kidney laceration grade 5 k to 12 dll grade 5 kanji grade 5 keyboard grade 5 khan academy grade 5 k-12 periodical test grade k-5 grade k 5 age k-5 grade games grade k55 k-12 grade 5 k 12 grade 5 science module k-12 grade 5 math k-12 grade 5 science k-12 grade 5 module k-12 curriculum grade 5 grade 5 lessons grade 5 lessons in sinhala grade 5 lk grade 5 lk online exam grade 5 local syllabus sri lanka grade 5 liver laceration grade 5 learning materials grade 5 lm grade 5 long range plans ontario grade 5 lesson plan l'orage grade 5 l'orage grade 5 piano l'orage grade 5 sheet music grade 5 piano sheet music l'orage mr l 5th grade class l-p-509 grade le l-p-509 grade c l'orage burgmuller grade 5 d.o.l 5th grade youtube l'orage grade 5 grade 5 maths grade 5 model papers grade 5 maths papers grade 5 model papers 2017 in tamil grade 5 model papers 2017 grade 5 maths book grade 5 math lessons grade 5 maths in sinhala grade 5 math test grade 5 model papers 2017 tamil medium m 53 grade cement m 5 grade m 53 grade cement means m50 grade concrete m step 5th grade practice test m step 5th grade m step 5th grade practice metcar grade m-58 m-step 5th grade social studies grade 5 nanasa grade 5 neth fm grade 5 natural science grade 5 natural science term 3 grade 5 natural science exam papers grade 5 nut grade 5 novel study grade 5 nelson math grade 5 nelson math workbook answers grade 5 number sense worksheets n level grade 5 job grade n.5 grade 5 online test grade 5 online math test grade 5 ontario curriculum grade 5 order of operations grade 5 ontario math curriculum grade 5 ontario science curriculum grade 5 ontario social studies grade 5 or 8 bolts grade 5 ontario long range plans grade 5 on top haircut grade o-5 o level grade 5 pay grade o-5 practice book o grade 5 practice book o grade 5 answers military grade o-5 treasures practice book o grade 5 long o words grade 5 o grande mestre 5 grade 5 past papers grade 5 parisaraya grade 5 paper 2017 grade 5 parisaraya syllabus grade 5 past paper 2017 grade 5 past exam papers grade 5 pass marks 2017 grade 5 past paper 2016 grade 5 poems grade 5 pass marks 2016 grade p-5 hagerty eric p grade 5 p.e for grade 5 grade 5 question papers grade 5 question paper 2017 grade 5 quiz grade 5 questions grade 5 quiz bee grade 5 quotes grade 5 questions and answers grade 5 question stem bank grade 5 quarterly exam grade 5 questions science grade 5 result 2017 grade 5 result grade 5 results 2016 grade 5 result 2013 grade 5 result 2011 grade 5 result sri lanka grade 5 result 2017 peshawar board grade 5 re correction grade 5 re correction results grade 5 results scholarship results aisr grade 5 lip dub grade r level 5 r controlled vowels 5th grade r controlled words 5th grade khk r001 grade 5 grade 5 scholarship paper 2016 grade 5 scholarship exam 2017 results grade 5 scholarship school selection 2016 grade 5 scholarship results 2016 grade 5 scholarship exam date 2017 53-s grade cement mr.mejia's 5th grade science grade 55/s leather wu s.pistol grade 5 mil-s-1222 grade 5 grade 5 s grade 5 teacher's guide sri lanka grade 5 tamil grade 5 textbook grade 5 term test papers grade 5 textbook pdf grade 5 teacher's guide grade 5 theory past papers grade 5 third term exam papers grade 5 third term papers grade 5 time table 2017 t table grade 5 t charts grade 5 t chart patterns grade 5 mil-t-27 grade 5 class s grade 5 unit 1 grade 5 unit 1 school spirit answers grade 5 unit 2 grade 5 unit 1 school spirit grade 5 uk grade 5 unit 1 the sentence grade 5 usa grade 5 urinary reflux grade 5 us age grade 5 u bolts university grade 5 university grade 5 salary university grade 58 university grade 5 uk u bolt grade 5 northeastern university grade 51 salary cardiff university grade 5 rutgers university grade 5 salary plymouth university grade 5 boston university grade 54 grade 5 vocabulary grade 5 vs grade 8 grade 5 violin grade 5 vocabulary worksheets grade 5 vesicoureteral reflux grade 5 vocabulary list pdf grade 5 vocal songs grade 5 vs a325 grade 5 vs 8 bolts grade 5 vs grade 9 titanium v/cv pattern 5th grade grade 5 win grade 5 worksheets grade 5 word problems grade 5 writing grade 5 writing prompts grade 5 words grade 5 writing worksheets grade 5 work grade 5 weather unit grade 5 word problems pdf grade 50w 5 w's grade 2 grade 5 xhosa worksheets grade 5 xylophone grade 5 dark matter xivdb xseed grade 5 xtremepapers grade 5 ixl grade 5 xtramath grade 5 ixl math grade 5 grade 5 x mille grade x52 pipe x-56 grade steel grade x-56 grade x52/l360 x-kit grade 5 casing grade x-56 pipe grade x 56 solve for x grade 5 api grade x52 9/16 x 5 grade 8 bolt grade 5 year plan grade 5 yield strength grade 5 year grade 5 year plan bc grade 5 year at a glance grade 5 year plan alberta grade 5 yearly plan grade 5 yamaha grade 5 year plan saskatchewan grade 5 yield westfield y 5th grade dance westfield area y 5th grade dance grade 5 zinc plated bolts grade 5 zulu test grade 5 zulu comprehension grade 5 zulu worksheets grade 5 zulu grade 5 zinc grade 5 syllabus zimbabwe grade 5 maths zimbabwe grade 5 cubic zirconia grade 5 rapids zambezi mrs z's 5th grade a-z 5th grade science words grade 5/0 sandpaper grade 0-5 pay grade 0-5 pay grade 0-5 navy pay grade 0-5 air force military grade 0-5 muscle power grade 0-5 salary grade technical 5-075 salary grade clerical 5-095 kraft grade 0-5 motor power grade 0-5 muscle power grade 0-5 คือ grade 5 1st periodical test grade 5 1st quarter grade 5 1st quarter exam grade 5 1/2 bolt torque grade 5 1/2 bolt shear strength grade 5 1st quarter summative test grade 5 1/2 inch bolt torque grade 5 1st periodical test 2017 grade 5 1st quarter examination grade 5 1st quarter exam k-12 1 grade 5 bolt torque 1 grade 5 torque 1 grade 5 bolt 1 grade 5 bolt strength 1-5 grade equivalent 1 - 5 grade scale grade 1-5 music theory terms grade 1-5 music theory book #1 5th grade spelling grade 1 5 cell embryo grade 5 2017 grade 5 2017 paper grade 5 2017 scholarship grade 5 2017 result grade 5 2017 exam grade 5 2017 cut off grade 5 2017 past papers grade 5 2017 scholarship exam paper grade 5 2017 scholarship exam results grade 5 2016 result grade 2 5-cell embryo grade 2 5 8 bolts grade 2 5 senses grade 2 5 8 1/2 grade 5 bolt torque module 2 grade 5 1/2 grade 5 bolt shear strength 1/2 grade 5 bolt torque spec 1/2 grade 5 bolt strength module 2 grade 5 math answer key grade 5 3rd term test papers grade 5 3/8 bolt grade 5 3rd quarter bulletin grade 5 3/8 bolt shear strength grade 5 3d shapes grade 5 3rd periodical test grade 5 3rd quarter grade 5 3 8 bolt strength grade 5 3/4 bolt torque grade 5 3/8 bolt torque 3-5 grade spelling bee words 3-5 grade books grade 3-5 grade 3-5 links grade 3-5 adverse events grade 3/5 chip seal 3-5 grade reading list 3-5 grade sight words 3-5 grade science fair projects 3-5 grade math worksheets grade 5 4th periodical test grade 5 4th periodical test filipino grade 4 5 ski pass grade 4/5 science units grade 4/5 long range plans grade 4/5 heart murmur in dogs grade 4/5 social studies units grade 4 5 science fair projects grade 4-5 math worksheets grade 4/5 art lessons 4-5 grade spelling bee words grade 4/5 long range plans ontario curriculum grade 5 5/16 bolt torque grade 5 module 5 answer key grade 5 grade 5 module 5 grade 5 answer key grade 5 6 spelling bee words grade 5 6 math worksheets grade 5 6 maths activities grade 5 6 health curriculum ontario grade 5 6al/4v titanium grade 5/6 long range plans grade 5/6 classroom ideas grade 5/6 nsw government salary grade 5/6 long range plans ontario grade 5/6 science units 6'1 5th grade girl 6'1 5th grade girl dunks 6'4 5th grade grade 6 5 paragraph essay module 6 grade 5 module 6 grade 5 answer key nbt.6 grade 5 unit 6 grade 5 year 6 grade 5 chapter 6 grade 5 go math grade 5 7/8 bolt torque grade 5/7d grade 5-7 english syllabus grade 5 7 16 torque grade 5/7d bbc grade 5-7 poems grade 5 7/16 bolt grade 70 5/16 chain 5 grade 7 students were surveyed grade 7 5 themes of geography 7/16 grade 5 bolt torque 7/16 grade 5 bolt shear strength 7/16 grade 5 bolt strength 7/16 grade 5 carriage bolt 7 8 grade 5 torque unit 7 grade 5 everyday math 7 16 grade 5 torque cogat 7 grade 5 7/8 grade 5 bolts grade 5-8 middle schools grade 5 8.8 grade 5 8 bolts grade 5&8 result 2016 grade 5-8 ages grade 5-8 books grade 8 5/16 bolt torque grade 8 5/16 bolts grade 8 5 16 bolt strength grade 8 5/16 torque 3/8 grade 5 bolt shear strength 5/8 grade 5 bolt shear strength 3/8 grade 5 bolt grade 8 grade 5 3/8 grade 5 bolt dimensions 5/8 grade 5 bolts grade 9 5 paragraph essay grade 5 point 9 grade 5 point 9 salary nottingham grade 5/9 grade 5 chapter 9 test grade 5 unit 9 grade 5 chapter 9 grade 5 lesson 9.1 envision math grade 5 9-1 9 16 grade 5 bolt torque 9/16 grade 5 bolt 9/11 grade 5 9/11 5th grade activities grade 9 collection 5 test answers grade 9 chopper 5 anybody on grade 9 chapter 5 test storytown lesson 9 grade 5 chapter 9 5th grade social studies ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න මාලාව ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව ශිෂ්‍යත්ව අත්වැල. ප්‍රශ්න පත්‍ර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයට සමාන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත‍්‍රණ මාලාව
අපි ඉතින් පහ වසර ශිෂ්‍යත්වයට එහෙමත් නැත්තම් අම්මලාගේ  විභාගයට හිටපු ඩයල් නේ, ඉතින් ඒ කාලේට වඩා දැන් පහ වසර ශිෂ්‍යත්වේ කියන්නේ තරගකාරීම විභාගයක් වෙලා ඉවරයි, ඉතින් මේ විභාගෙට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් අලුත්ම විදිහකට වැඩක්

ඉතින් නෙත් FM රේඩියෝවේ අනුබද්ධ ආයතනයක් වන MysiteIT Solution පුද්ගලික සමාගම සහ අපේ  Crowderia එකයි එකතු වෙලා මේ කාලයට ගැලපෙන්න ඒ වගේම දෙමව්පියන්ට ලේසියෙන්ම දරුවන් ගැන බලාගන්න පුළුවන් වටිනා app එකක් Android වලට සහ Web එකට හඳුන්වලා දුන්නා.

මේ තියන පොඩ් Video එක බැලුවොතින් ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද ළමයින්ගේ සහ දෙමවුපියන්ගේ ප්‍රතිචාර කියල.....


ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය කිව්වොත් දිවයිනේ ප‍්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් මගින් දමනු ලබන අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල වලට ඔබේ දරුවාට පිළිතුරු සැපයීමට පුළුවන්,
ඒ විතරක් නෙමේ, දෙමවුපියන්ට පුළුවන් තමන්ගේ දරුවා ඒ ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල වලට කොහොමද ලබාගත් ලකුණු, ඒ වගේම වැරදි මොනවද තමන්ගේ ළමයා දුර්වල වන්නේ කුමන විෂය කාණ්ඩ වලටද කියල මේ app එකෙන්ම බලාගන්න පුළුවන්,


හරි කතා ඇති අපි බලමු කොහොමද මේ Grade5 App එක ඔයාලගේ ජංගම දුරකතනයේ install කරගන්නේ කියල


හරි මුලින්ම මෙන්න මේ ලින්ක් එකට ගිහින් app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

එහෙමත් නැත්තම් ප්ලය් Play store එකේ Grade5 කියල සර්ච් කරන්න

හරි දැන් ඉතින් app එක open කරන්න

එතකොට මේ වගේ වැටෙයි


ඊටපස්සේ ඉතින් ලොග් වෙන්න තමා තියෙන්නේ ඒකට ඉතින් Gmail එක හරි Facebook හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
හරි දැන් ඔයාට මෙහෙම දෙයක් පෙනෙයි

අපි යමු විභාග ප්‍රශ්න කියන එකට


මෙතන තියෙන්නේ විභාග ප්‍රශ්න කට්ටල
මෙතන free වගේම paid ඒවත් තියනවා

අපි දැන් යමු free එකකට


ඔන්න ඉතින් දැන් ඔය පොන් එක ළමයට දෙන්න තමා කියන්න තියෙන්නේ  paper එක කරන්න........තමන්ට කැමති කොටසක් කරන්න පුළුවන්ඔන්න ඉතින් අවසානයේ ලකුණු ටික වැටෙයි

දැන් ඔහොමම දෙවන කොටසත් කරන්න කියන්න

එතකොටත් මේ විදිහට ලකුණු වැටෙයි

ඔන්න ඉතින් දැන් තමා අම්මලාට තියන වැඩ ටික තියෙන්නේ

දැන් යන්න මෙතැනට

ඔන්න ඔකේ දෙවෙනියට තියෙන්නේ විභාග වාර්තා කියල
ඔන්න ඔතන තියනවා ළමයා කරපු paper එකේ වැරදි ඔක්කොම

මෙතන විශ්ලේෂණය කියන එකට යන්න
එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා
ඔය තියෙන්නේ වැරදුනු තැන්

ඒ වගේම මෙතනින් බලන්න පුළුවන් කොහොමද ළමයාගේ සිංහල වලට ලකුණු එතකොට English වලට වගේ එකින් එක අපිට බලන්න පුළුවන් දැනුම මට්ටමඉතින් මේකෙන් දෙමව්පියන්ට ලේසියෙන්ම තමන්ගේ දරුවා ගැන අවබෝදයක් ලබාගන්න පුළුවන්

ඉතින් වටිනවා කියල හිතපු නිසා තමා මේ පොස්ට් එක ලිව්වේ ඔයාලගේ දරුවන්ටත් දීලා try කරලා බලන්න කියන ගමන් තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න share කරන්න කියන පුංචි ඉල්ලීම කරනවා හැමෝටම ජයවේවා!
Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න