වාහනේ Number එක බලලා වාහනය අයිති වෙන පන්තිය ගැන දැනගන්න

 1- 19 - පෙට්‍රෝල් කාර්
20 - පෙට්‍රෝල් වෑන්
21 - 30 - ඩීසල් බර වාහන
31-32 - ඩීසල් කාර්
34 - 38 - පෙට්‍රෝල් බර වාහන
40 - 48 - ඩීසල් බර වාහන
50 - 59 - ඩීසල් සැහැල්ලු
60 - 63 - ඩීසල් බර වාහන
64 - 65 - ඩීසල් කාර්
67 - 68 - ඩීසල් බර වාහන
70 - 79 - ඩීසල් ට්‍රැක්ටර්
80 - 155 - මෝටර් බයික්
200 - 208 - පෙට්‍රෝල් ත්‍රීවිල්
250 - 254 - ඩීසල් සැහැල්ලු
300 - 302 - පෙට්‍රෝල් කාර්

1-21 පෙට්ට්‍රල් සැහැල්ලු වාහන
39 පෙට්ට්‍රල් බරවාහන
49 ඩීසල්
50-59 ඩීසල් ද්විත්ව කාර්ය වාහන

325 - කන්වර්⁣ටඩ්,
E - ෆෝසස් ඔක්ශන් වෙහිකල්. (අමතර ගානක් දෙන්න ඔ්න නැතිනම් 325 තමා හම්බෙන්නෙ ඒවටත්)
FZ - DPL වාහන. හෝ එම පර්මිට් එක යටතේ ගෙන්වා පාවිච්චි කරන රථ

එතනින් පස්සෙ
G,H,J - පන්තියකින් තොරව හැම වාහනයකටම ආවා..
ඒ කාන්ඩ තුනට පස්සෙ
K,C** - කාර්,
LA to LY,D** - ලොරි
N - බස්
LW - ඇම්බියුලන්ස්
LY - ප්‍රයිම් මූවර්
LZ - හර්ස්
M,T,V,B** - මෝටර් බයිසිකල්
Q,Y,A** - ත්‍රීවීල්
PA to PY - ද්විත්ව කාර්යය වාහන,
S - ලෑන්ඩ් මාස්ටර්
RA to RR - ට්‍රැක්ටර්
RS to RU - ඉඩම් වාහන
RV to RZ - ට්‍රැක්ටර් ට්‍රේලර්

උපුටාගැනීම Facebook , original කතෘට ස්තුතියි 


1 Comments

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

Post a Comment
Previous Post Next Post