ලංකාවෙ ජංගම දුරකථන ජාල පහේම GPRS/MMS Settings

Mobitel

Access Point: ISP
WAP Settings
- Data bearer: Packet data
- Access point name: isp
- Authentication: Normal
- Homepage: http://wap.mobitel.lk/
- Network type : IPv4
- Phone ip address : Atomatic
- Proxy serv. address : 192.168.050.163
- Proxy port number : 0
MMS Settings
- Connection name – MobitelMMS
- Data bearer – Packet data
- Access point name – wapmms
- Authentication – Normal
- Homepage – http://192.168.50.165/
- Network type : IPv4
- Phone ip address : Atomatic
- Name server : Atomatic
- Proxy serv. address : 192.168.050.163
- Proxy port number : 8080
Get your own settings Dial 222 on your Mobitel phone

The settings relevant to your phone would be identified by the system and sent via SMS to your phone
Then save the settings upon receipt of the SMS
Some phone models may require a password to be entered prior to saving the settings, in which case you need to enter the default password: 1234 as explained in the portal
___________________________________________________________

Dialog
Manual settings
You can activate it by entering the settings yourself. 

Enter the Access Point Name (APN)
Prepaid Customer: ppwap
Postpaid Customer: www.dialogsl.com
Enter Session mode as Permanent with no user name and password
Enter website as www.dialogwap.com (separation should be full stop not comma)GPRS settings vary from phone to phone. On a case by case basis you can add the following settings:
Case 1: Enter the Gateway IP as 192.168.122.2
Case 2: Enter the Proxy IP as 192.168.122.2 and port 8080
Case 3: Enter the Gateway IP as 192.168.122.2 and port 9201
Configuring MMS Using the Data Accounts Created

1. Open Messages.
2. Open MMS.
3. Open Message Settings.
4. Open Server Profile.
5. Create/Edit a Profile and enter the following values:
For Dialog MMS Profile:
Rename Profile: Dialog MMS
Homepage: http://mms.dialog.lk:3130/mmsc(http://mms.dialog.lk:3130/mmsc)
Data Account: Dialog MMS (this data account is the one you have created)
Connection Type: HTTP
Proxy Address: 192.168.122.2
Proxy Port: 8080
Username: leave it blank
Password: leave it blank
6. Save the Profile.
7. Activate the Profile.
8. MMS services now ready to use. In case you encounter errors, double check the Data Account and Profile created. In some cases you need to restart the phone.
____________________________________________________________

Etisalat

Manual GPRS settings:
Home page URL : wap.etisalat.lk
IP Address : 192.168.104.4
Port No : 9401
APN : wap / web : Applicable for Pre paid
wap / internet : Applicable for Post paid
Data barer : GPRS / Packet data 
Manual MMS settings:
MMS server URL : http://mms.etisalat.lk:8085/
IP Address : 192.168.104.4
Port No : 9401
APN : mms - Applicable for both Post paid and Pre paid
Data barer : GPRS / Packet data 
____________________________________________________________

Airtel
Airtel Live (GPRS)
Connection Name : Airtel Live
Data bearer : Packet Data
Access Point Name : Airtel Live
Prompt Password : No
Authentication : Normal
Proxy Serv. Address : 010.200.184.086
Proxy Port : 8080

Airtel MMS
Connection Name : Airtel MMS
Data bearer : Packet Data
Access Point Name : Airtel MMS
Prompt Password : No
Authentication : Normal
Proxy Serv. Address : 010.200.184.086
Proxy Port : 8080
___________________________________________________________

Hutch

Connection Name : hutchlanka
Data bearer : Packet Data
Access Point Name : htwap
Username : 9478******* (Replace With your Phone Number)
Password :
Prompt Password : No
Authentication : Normal
Homepage : http://wap.hutch.lk/
Proxy Serv. Address : 10.220.135.249
Proxy Port : 8080

4 Comments

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න

  1. දැන් මේ proxy address update වෙලා නැද්ද ?

    ReplyDelete
  2. Hutch setting hadala thiyenne internet yanna be

    ReplyDelete
  3. ranjithkumar81291@gmail.com

    ReplyDelete
Post a Comment
Previous Post Next Post