මොනවද මේ Flow Chart කියන්නේ?
ඒ කියන්නේ ගැටළුවක් විසදන ආකාරය පියවරෙන් පියවර Diagrammatic representation කිරීමයි.
ඒ විදිහට කරන්න නියමිත symbol වගයක් තියනවා

මේ තියෙන්නේ ඒවා
මේකට උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙමලු

මේවා වර්ග 3ක් වගේ සෙට් වෙනවා
Sequence
Selection
Iteration

SEQUENCE  is a linear progression where one task is performed sequentially after another.
ඒ කියන්නේ මේ වගේ
Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න