මොකක්ද මේ IP Address එකක් කියන්නේ? what is an ip address used for what is an ip address conflict what is an ip address for a printer what is an ip address and how does it work what is an ip address and where do i find it what is an ip address conflict and what would cause it what is an ip address for wifi what is an ip address range what is an ip address in minecraft pe what is an ip address for dummies what is an ip address what is an ip address mean what is an ip address for what is an ip address and why is it necessary what is an ip address and what is it used for what is an ip address and dns what is an ip address attached to what is an ip address and what does it do what is an ip address and a subnet mask what is an ip address and port number what is an ip address and where do you find it what is a an ip address what's a ip address for minecraft what's a ip address for xbox 360 what's a ip address for minecraft pe what's a ip address for ps3 what's a ip address for ps4 what's a ip address for xbox one what is an ip address on a computer what is an ip address on a tv what is an ip address block what is an ip address bbc bitesize what is an ip address based on what is an ip address blacklist what is an ip address bbc what is an ip broadcast address what is ip address basics what is ip address bit what is an ip address on sky box what is default ip address buffalo linkstation b) what is an ip address and what is it for what is an ip address class what is an ip address composed of what is an ip address conflict with another computer on the network what is an ip address conflict with another system on the network mean what is an ip address conflict with another system on the network what is an ip address.com what is an ip address computer what is an ip address configuration c is ip address c ip address to string c ip address to int c ip address string to int c ip address validation c ip address struct c ip address type c ip address data type c ip address library c ip address parser what is an ip address definition what is an ip address do what is an ip address and domain name what is an ip address and does it change what is an ip address for directv what is an ip address how does it work what is ip address domain what is ip address dhcp d ip address what is an ip address example what is an ip address error what is an ip email address what is an ip address simple explanation what is ip address explain with example what is ip address explain what is my ip address external what is group ip address equallogic what is an elastic ip address what is an ip address in minecraft pocket edition e-mail trace an ip address what is an ip address for minecraft what is an ip address for a computer what is an ip address for a website what is an ip address for a phone what is an ip address for a tv what is an ip address for playstation 4 f. what is the ip address of the device that accepted the pdu what is an ip address gateway what is an ip address good for what is an ip address for google what is ip address+gateway+subnet mask what is ip address geolocation what is my ip address google what is my ip address gateway what is my ip address gateway and subnet mask what is a static ip address good for what is ip address of google in india g_ip address g_hostname_is_ip_address what is an ip address how to find it what is an ip address hostname what is an ip helper address what is an ip address and how do i find it what is an ip address and how it works what is an ip address and how do i change it what is an ip address and how can i find it what is an ip address in hindi what is ip address hacking what is an ip address in networking what is an ip address in computer what is an ip address in computer networking what is an ip address in minecraft what is an ip address in layman's terms what is an ip address in simple terms what is an ip address in email what i an ip address what is an ip address on minecraft what is an ip address pdf what is my ip address javascript what is my ip address json what is my ip address java what is ip address in java what is the ip address for jailbreak minecraft what is the ip address for jerry and harry what is japan ip address what is the ip address for jerry and harry server what js an ip address what is japanese ip address what is my ip address keep changing what is ip address for kindle fire what is ip address for kodi what is ip address also known as what is my ip address activation key what is karoo ip address what is the ip address of kickass.to what is the ip address for kastia what is the ip address for kissanime what is the ip address of kat.cr what is an ip address location what is an ip address lookup what is an ip loopback address what is ip address lease time what is ip address linux what is ip address linkedin.com what is an ip address for xbox live what is an ip address on a laptop what is my ip address location what does an ip address look like l'ip address what is an ip address made up of what is an ip address mask what is an ip address minecraft what is an ip address minecraft pe what is an ip address mac what is an ip address manager what is an ip address for my printer what is an ip address subnet mask and default gateway what is an ip address for my computer my ip address what is an ip address necessary what is an ip address and nat what is an ip address and where can i find it what is an ip address and where to find it what is an ip address and subnet mask what is an ip address and its classes what is n ip address what is an ip address on a printer what is an ip address on minecraft pe what is an ip address on a mobile phone what is an ip address on minecraft pocket edition what is an ip address on a phone what is an ip address of a website what is an ip address on instagram what is an ip address of a printer what is an ip address of a computer what is an ip address of google what is an ip address pool what is an ip address prefix what is an ip address port what is an ip address printer what is an ip address ppt what is an ip address ps3 what is an ip address proxy what is an ip address ps4 what is an ip private address what is an ip address quizlet what is an ip address quora what is ip address interview question is an ip address quantitative or qualitative what is qip ip address what is qubee ip address what is the ip address for quacktopia what is an ip address for roku what is an ip address on router what is ip address reservation what is ip address release what is ip address resolution what is ip address reverse lookup what is ip address routing what is ip address reputation what is an ip address for wireless router r ip address what is an ip address scheme what is an ip address setting what is an ip address starting with 10 what is an ip address subnet what is an ip address space what is an ip address search what is an ip address structure what is an ip address subnet mask what s an ip address what's my ip address what is an ip address that starts with 10 what is an ip address teach ict what is an ip address tutorial what is an ip address tracker what is an ip address for tv what is an ip address on the internet what is an ip address on the computer what is ip address types what is ip address to router t is an ip address what is an ip helper address used for what is an ip address in urdu youtube ip address what is ip address username and password what is ip address url what is ip address ubuntu what is 1.1.1.1 ip address used for what is static ip address used for what is ip address 127.0.0.1 used for u ip address what is an ip address video ipv4 address ipv6 address what is ip address version 6 what is ip address version what is an ip address for a vizio tv what is my ipv4 address what is my ipv6 address what is my ip address vpn what is peer ip address vpn v ip address what is an ip address wiki what is an ip address where do i find it what is an ip address wifi what is an ip address work what is an ip address for website w is my ip address what is ip address what is an ip address on xbox 360 what is my ip address xbox 360 what is my ip address xbox one what is my ip address xfinity what is a teredo ip address xbox one what is ip address for xfinity router what is ip address 169.254.x.x what is ip address 192.168.x.x what is the ip address for xfinity wifi what is the ip address of xampp x ip address os x what is my ip address what is an ip address youtube what is an ip address yahoo what is an ip address on your computer what an ip address tells you what is ip address of yahoo mail server what is your ip address what is your ip address on minecraft what is your ip address on minecraft pe what is your ip address used for what is youtube ip address range what's y ip address y ip address location what is my ip address zip code what is ip address for zyxel router what is the ip address of zte pocket wifi what is zyxel ip address what is zombie ip address what is zain ip address what is the ip address of zte router what is ip address 0.0.0.0 what is ip address 0.0.0.0 used for what is ip address 0.0.0.1 what does ip address 0.0.0.0 mean what does ip address 0 24 mean what is 0 ip address 0 in an ip address 0 ip addresses classified what is ip address 127.0.0.1 what is ip address 1 what is ip address 1.1.1.1 what is ip address 10.0.0.1 what is ip address 127.0.0.1 called what is ip address 1.1.1.1 used for what is ip address 127.0.1.1 what is ip address 169.254 1. what is an ip address 1 ip address 2 computers 1 ip address php 1 ip address multiple domains 1 ip address c# 1 ip address subnet 1 ip address 2 servers 1 ip address subnet mask 1 ip address multiple websites 1 ip address means what is ip address /24 what is ip address 224.0.0.1 what is ip address /29 what is ip address 240.0.0.0 2. what is an ip address what is ip address for 2wire router what does ip address /24 mean what means ip address /24 what does ip address 27 mean what does ip address /28 mean 2 ip addresses on one computer 2 ip addresses on one nic 2 ip addresses on same network 2 ip addresses on one router 2 ip addresses on one nic linux 2 ip addresses one dns name 2 ip address on one server 2 ip addresses on 1 network card 2 ip addresses on one nic windows 7 what is ip address /30 what is ip address/32 what is an ip address for playstation 3 3. what is an ip address what is my xbox's ip address 360 what does ip address /30 mean what does ip address /32 mean what is my ip address on 3g why is an ip address 32 bits 3 ip address classes 3 parts of an ip address what is an ip address for minecraft pe what is an ip address for ps3 what is an ip address for xbox 360 4 ip address 5. what is an ip address 5 ip address classes 5 ip address subnet 5 ip address prohibited what is ip address 6 what is my ip 6 address what is my ip address iphone 6 what ip address is 68 6. what is an ip address 6. what is the ip address of www.google.com what is ip address windows 7 what is static ip address windows 7 windows 7 what is my ip address what is an ip address 8.8.8.8 what is ip address 8.8.4.4 8. what is an ip address what is ip address windows 8 what is my ip address windows 8 what is 85 ip address 8 ip addresses subnet 8 ip addresses 5 usable /8 ip address owners windows 8 what is my ip address 9. what is an ip address what is 9gag ip address what is 97 ip address
හරි පින්වතුනි අපි බලමු ip එකක් කියන්නේ මොකක්ද එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියල


හරි හිතන්න අපි ඉන්නේ කාත් කවුරුවත් නැති තැනක තනියමඉතින් අපිට නමක් ඕනිද ?
ගමක් ඕනිද?

නෑ නේද

හැබැයි ඉතින් තව එකෙක් ඉන්නවා නම් මොකෝ වෙන්නේ අන්න එතකොට තමා නමක් ඕනි මොකද ඒ ? එතකොට තමා අදුරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ

ඉතින් පිංවතුනි සිද්දිය පැහැදිලි නේද

ip එකත් මේ වගේම තමා තමන්ගේ ගෙදර තියෙන්නේ එක device එකක් නම් තමන්ට ip නෙමේ මොකක් තිබ්බත් වැඩක් නෑ එත් 2ක් 3ක් එද්දී මේ ip එකක් ඕනි වෙනවා වැඩ කරන්න
වැඩ කරන්න කිව්වේ අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්න file එකක් යවන්න document එකක් print කරන්න වගේ

ip කියන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් Internet Protocol address කියන එකයි මේක ඉලක්කම් සෙට් එකක් හැබැයි යම් යම් නීති මාලාවකට යටත්ව තමා මේක හැදෙන්නේ
ඉතින් අපිට පුළුවන් ip එකක් දාල lan එකෙන් file එකක් copy කරන්න lan game එකක් ගහන්න

හරි ඉතින් මන් කිව්වනේ මේක නීති මාලාවකට යටත්ව හදපු එකක් කියල

ඉතින් අපිට ඕනි ඕනි විදිහට පාව්ච්චි කරන්න බෑ
නෙට්වර්ක් එකක් හදද්දී ඉස්සෙල්ලම අපි අහන්නේ devices කියක් තියනවද කියල
මොකද මන් කලිනුත් කිව්වනේ ip එකත් හරියට නමක් වගේ ගෙදර address එක වගේ ඉතින් එකම address 2ක් තියන්න බෑ මොකද ලියුමක් යවන්නේ address එකට ඒ වගේමයි ip එකට තමා data packet එකත් යන්නේ.

ඉතින් මේ ip කියන්නෙත් ඉක්මනට ඉවර වෙන එකක් කියල කියන්න පුළුවන්
අන්න ඒ නිසා තමා අපි දන්නා IP v4 IP v6 එහෙම ඇවිල්ල තියෙන්නේ


දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ ip v4 එකක තියන විශේෂ ලක්ෂණ කියල

  • මුලින්ම කියන්න ඕනි ip Staticඒවාත් තියනවා Dynamic ඒවත් තියනව
  • මේ ජාතියේ ip වර්ග 2ක් තියනවා ග්ලෝබල් ip සහ ලෝකල් ip
  • ඒ වගේම ip එක කොටස් 2කට කැඩෙනවා Network සහ host කියල
  • ඒ වගේම ip class 5ක් තියනවා

Static IP සහ Dynamic IP 

සරලවම කිව්වොත් ip එක වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් ඒ Static ip

නමුත් dynamic එකේදී වෙනස් වෙනවා


Global IP සහ ලෝකල් ip

මෙහෙම දෙයක් හදුන්වල තියෙන්නේ වෙන මොකටවත් නෙමේ ip ඉතුරු කරන්න
මොකද ලෝකේ හැම device එකකටම Public IP එකක් දෙන්න බැරිවෙලා තියනවා

ඉතින් එකට විසදුමක් විදිහට

අපි නෙට් එකට යද්දී අපේ අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නාට දීලා තියනවා ip බ්ලොක් එකක්

අපේ රවුටර් එකට එනවා ග්ලෝබල් ip එකක් එත් ගෙදර තියන අනිත් devices වලට තියෙන්නේ ලෝකල් ip

ඔන්න පොඩි උදාහරණයක්අපේ රටේ සෙට් එක ඉන්ටෙර්නෙට් ගන්නෙත් තවත් ISP කෙනෙක්ගෙන්

එයාල කොටස් වලට කැඩෙනවා Tier 1 , 2 , 3, කියල

අපේ රවුටර් එකට එක පබ්ලික් ip එකක් දෙනවා ඉතින් අපිට lan එකේ ඕනි තරම් private ip කඩාගන්න පුළුවන්


දැන් ඔය කඩාගන්න පුළුවන් කිව්වට එකෙත් එක විදිහක් තියනවා

අන්න එතන තමා එන්නේ Network සහ host කියලip v4 වලදී ip එකක කෑලි 4ක් එනවා උදාහරණයක් කිව්වොත් 192.168.100.100 කියල

ඉතින් ඔය හැම කෑල්ලක්ම බිට් 8 කින් නිරුපනය වෙනවා

ඉතින් ඒවාට සබ්නෙට් හරි class එක අනුව හරි තමා ඉන්නේ නෙට්වර්ක් ද නැත්තම් හොස්ට් ද කියල තීරණය වෙනවා.

ඕක බැලුවම තේරෙනවනේ Class A එකට මැෂින් ගොඩක් පුළුවන්

class c එකට පොඩ්ඩයි පුළුවන්

ඉතින් මැෂින් 10ක් 20ක් class a එකකට දාල වැඩක් නැනේ නේද


ඔන්න පහලින් බලන්න මේ class 5 සහ කොච්චර නෙට්වර්ක් ගානක් හදන්න පුළුවන්ද කොච්චර මැෂින්ගානක් add කරන්න පුළුවන්ද කියල
වැරදි එහෙම තියනවා නම් කියන්න එහෙනම් මන් ගියා හැමෝටම ජයවේවා
Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment: