හරි පිංවතුනි කලින් පාඩමෙන් අපි ඉගෙනගත්ත Microsoft Azure කියන්නේ මොකක්ද එකෙන් පොඩි webapp එකක් / site එකක් හොස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියල දැන් කියන්න හදන්නේ කොහොමද vm එකක් දාගන්නේ කියල මුලින්ම යන්න පහල තියනව වගේ Virtual machines කියන එකට දැන් පේනවා ඇති + එකක් එක්ක add කියල ගහල තියනව අන්න ඒක click කරන්න දැන් ඉතින් sub එක අහයි මොකද කියල ඊටපස්සේ resource group එක අහයි මේ වගේ ඊටපස්සේ vm එකට නමක් දෙන්න තියෙන්නේ ඊටපස්සේ මොකක්ද දාන්නේ කියන එක තෝරන්න එනවා මන් නම් දැම්මේ 10 එක ඊටපස්සේ username එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි අහනවා HDD Disk type එක අහනවා normal දෙන්න network එක අහනවා default ම තියන්න ලොකුවට idea එකක් නැත්තම් ඔකේ next ම කරන්න දැන් create කියන එක දෙන්න ඕනි නම් ඕකෙන් vm size එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් හරිනේ දැන් පොඩි වෙලාවක් යැයි මේ විදහට status එක බලාගන්න පුළුවන් වැඩේ උනාට පස්සේ විස්තර ටික මේ වගේ වැටෙයි deployment එක උනාට පස්සේ මෙහෙම වැටෙයි go to resource එක click කළාම අපිට ඒකට යන්න පුළුවන් දැන් ඔක්කොටොම කලින් settings වල networking එකට යන්න ගිහින් add inbound rule කියන එකට ගිහින් මේ විදිහට Remote Desktop port එක enable කරන්න දැන් rdp file එක download කරගන්න පහලින් තියනව වගේ එක click කරන්න දැන් මෙහෙම වැටෙයි දැන් තියෙන්නේ කලින් අපි දීපු username පාස්වර්ඩ් මේකට දෙන්න දැන් මේක yes කරන්න ඔන්න අපි අපේ cloud එකේ අපි හදාගත්ත vm එකට ලොග් උනා එහෙනම් ඉතින් එතැනින් එහාට කරන වැඩ ටික ඔයාලගේ අතේ මේකේ සර්වර් එකක් දානවද මොකද කරන්නේ කියන එක ඔයාල කැමති විදහට කරන්න how to create vm in azure cli how to create vm in azure using powershell how to create vm in azure using ansible how to create vm in azure using python how to create vm in azure using vhd how to create linux vm in azure how to create vm in azure portal how to create vm in azure using arm template how to create a vm in azure how to create a vm in azure using powershell how to create a vm in azure using cli how to create a vm in azure using vhd how to create a linux vm in azure how to create a classic vm in azure how to create a centos vm in azure how to create a free vm in azure how to create a vm in azure using ansible how to create vm in azure step by step how to create vm backup in azure how to create vm cluster in azure how to create classic vm in azure portal how to check who created vm in azure creating vm in azure cloud how to create domain controller in azure vm how to create a sql database in azure vm how long does it take to create a vm in azure how to create encrypted vm in azure how to create vm from existing vhd in azure how to create endpoint in azure vm how to create azure vm from existing disk how to create vm from vhd in azure how to create vm from snapshot in azure how to create vm from image in azure portal how to create vm from snapshot in azure portal how to create azure vm from existing vhd how to create azure vm from iso how to create low priority vm in azure how to create vm in microsoft azure how to create vm in azure new portal how to create vm on azure how to create vm on azure using vhd how to create image of vm in azure how to create linux vm on azure how to create centos vm on azure how to create linux vm in azure portal how to create sql server vm in azure create vm in azure stack how to create vm scale set azure how to create the vm in azure how to create test vm in azure how to create azure vm through powershell how to create vm using azure how to create ubuntu vm in azure how to install vm agent in azure vm how to create windows vm in azure how to create windows vm in azure using powershell how to create windows 10 vm in azure how to create vm with snapshot in azure how to create azure vm with sql server how to create vm in azure sinhala azure in sinhala azure srilanka how to use azure
හරි පිංවතුනි කලින් පාඩමෙන් අපි ඉගෙනගත්ත Microsoft Azure කියන්නේ මොකක්ද එකෙන් පොඩි webapp එකක් / site එකක් හොස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියල
දැන් කියන්න හදන්නේ කොහොමද vm එකක් දාගන්නේ කියල


මුලින්ම යන්න පහල තියනව වගේ Virtual machines කියන එකට


දැන් පේනවා ඇති + එකක් එක්ක add කියල ගහල තියනව අන්න ඒක click කරන්න
දැන් ඉතින් sub එක අහයි මොකද කියල ඊටපස්සේ resource group එක අහයි මේ වගේ

ඊටපස්සේ vm එකට නමක් දෙන්න තියෙන්නේ


ඊටපස්සේ මොකක්ද දාන්නේ කියන එක තෝරන්න එනවා


මන් නම් දැම්මේ 10 එක ඊටපස්සේ username එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි අහනවා


HDD Disk type එක අහනවා normal දෙන්න


network එක අහනවා default ම තියන්න ලොකුවට idea එකක් නැත්තම්

ඔකේ next ම කරන්න


 දැන් create කියන එක දෙන්න
ඕනි නම් ඕකෙන් vm size එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්


හරිනේ දැන් පොඩි වෙලාවක් යැයි


මේ විදහට status එක බලාගන්න පුළුවන්වැඩේ උනාට පස්සේ විස්තර ටික මේ වගේ වැටෙයි


deployment එක උනාට පස්සේ මෙහෙම වැටෙයි
go to resource එක click කළාම අපිට ඒකට යන්න පුළුවන්


දැන් ඔක්කොටොම කලින් settings වල networking එකට යන්න ගිහින් add inbound rule කියන එකට ගිහින් මේ විදිහට Remote Desktop port එක enable කරන්න
දැන් rdp file එක download කරගන්නපහලින් තියනව වගේ එක click කරන්න

දැන් මෙහෙම වැටෙයි


දැන් තියෙන්නේ කලින් අපි දීපු username පාස්වර්ඩ් මේකට දෙන්නදැන් මේක yes කරන්න


ඔන්න අපි අපේ cloud එකේ අපි හදාගත්ත vm එකට ලොග් උනා
එහෙනම් ඉතින් එතැනින් එහාට කරන වැඩ ටික ඔයාලගේ අතේ මේකේ සර්වර් එකක් දානවද මොකද කරන්නේ කියන එක ඔයාල කැමති විදහට කරන්න

එහෙනම් මන් ගියා හැමෝටම ජයවේවා!...Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

1 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න