ඔව් පිංවතුනි අද කියන්න හදන්නේ Cloud එකත් එක්ක යද්දී හම්බෙන දෙයක් ගැන ඒ තමා Microsoft Azure එක ගැන. මොකක්ද මේ Azure කියන්නේ? කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේක තමා Microsoft ලගේ Cloud එක මේකේ ගොඩක් දේවල් හොස්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපේ ඔෆිස් එකේ සර්වර් දාගෙන දගලන්නේ නැතුව කෙලින්ම මේකේ click එකෙන් වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ ඔව් හරිම ලේසි පහසුයි මැෂින් හොයන්න උස්සන් එන්න කේබල් අදින්න drivers දාන්න ක්‍රැක් කරන්න අප්ඩේට් දෙන්න රැ වෙනකල් ඉන්න මොකුත් නෑ click 3කින් 4කින් මැෂින් එක හදන්න පුළුවන් අනික මැෂින් එකක්ම ඕනි නෑ උදාහරණයක් කිව්වොත් අපිට පොඩි web එකක් හොස්ට් කරන්න නම් තියෙන්නේ එකට වෙනම මැෂින් එකක් අරන් එකේ windows server දාල නැත්තම් apache nginx දාල php දාල mysql දාල නටන්න ඕනි නෑ click 2න් වැඩේ ගොඩ දාගන්න තියෙන්නේ azure portal azure devops azure machine learning azure meaning azure machine learning studio azure ai azure account azure api management azure application gateway azure ad authentication azure ad connect azure ai hackathon azure ad pricing a azure meaning azure a series vm azure a journal of literary thought azure a stain azure a dye azure a task was canceled azure a v2 azure a structure azure a hub azure a cloud guru azure blue azure backup azure boards azure b2c azure bot service azure beach villa azure backup pricing azure blog azure bot framework azure b series azure b to c azure b stain azure b series pricing azure b series vs d series azure b series credits azure b dye azure b wikipedia azure b apiaries azure b methylene blue azure cosmos db azure color azure container service azure cdn c. azureus c azure iot sdk azure c azure_c_shared_utility azure c series azure c drive size azure c drive azure_c_shared_utility/platform.h azure c sharp azure data factory azure data studio azure data lake azure devops pricing azure database azure devops tutorial azure data warehouse azure docker d'azur meaning d'azur translation d'azur in english d'azur salvador d'azur apartelle d'azur crossword d'azur shutters d'azur perfume d'azur lancome 75ml azure exams azure event hub azure education azure esb azure event grid azure email service azure elastic pool azure emulator azure elasticsearch azure expressroute e azores azure e series azure e-commerce azure email azure ebook azure e series pricing azure e series machines azure e series processor azure e drive azure e-discovery azure free azure free trial azure for students azure file storage azure face api azure firewall azure file sync azure features azure free services f# azure functions f# azure f# azure table storage f# azure storage f# azure function template f# azure notebook f# azure type provider f# azure service bus f# azure machine learning azure f series azure gpu pricing azure graph api azure git azure green azure gateway azure gpu azure garden centre azure government azure github azure group g azure portal azure g series vm azure g suite azure g suite provisioning azure g series pricing azure g cloud azure g series premium storage azure g vm azure g series vm pricing azure g series performance azure hosting azure hosting plans azure hosting pricing azure hdinsight azure hands on labs azure health status azure hotel azure hospitality azure hybrid benefit azure hotel nairobi h. azureiventris azure h series azure iot hub.h azure h series pricing azure iot.h azure h series premium storage azure h.265 azure iot hub.h arduino azure h instance azure iot azure iot hub azure interview questions azure insights azure instance types azure iot edge azure information protection client azure integration services azure iaas i assure you i azure meaning azure i/o azurea i llc azure i-filter azure i/o performance azure i/o cost azure i open azure i spanish azure jobs azure jupyter azure java azure jenkins azure java sdk azure just in time access azure jewellery azure jobs in hyderabad azure job scheduler azure jay j brown azure j&j azure signum azure j limited j herbin bleu azur j-hotel (azure resort) 4* microsoft azure обзор j-hotel (ex. azur resort) j-hotel (azure resort) azure kubernetes azure key vault azure kubernetes pricing azure kubernetes tutorial azure kafka azure kinect azure kingfisher azure key vault pricing azure knowledge corporation azure kusto azure k means clustering azure k mello azure k means clustering example azure k-1 k means azure machine learning k way azure blue azure k-isms paul k azure azure logic apps azure logo azure load balancer azure log analytics azure learning azure load balancer pricing azure logic apps tutorial azur lane azure locations l azure restaurant crane barbados l'azure barbados menu l'azure lloret de mar l'azure barbados reviews l'azurde jewelry l'azur mallarme l'azure restaurant antibes l'azureo l'azurea aix les bains l'azure bleu walcourt azure microsoft azure marketplace azure machine learning tutorial azure monitor azure microservices azure mysql azure mongodb azure m series azure m series pricing azure m series vm azure m series availability azure m series hana azure m-files azure ml azure arm vm azurewave m.2 azure m power azure notebooks azure networking azure new features azure notification hub azure news azure nsg azure network watcher azure netapp files azure nosql azure naming conventions n azure circle wichita ks an azure standard_a4 virtual machines an azure dashboard is stored as which type of file an azure standard_a4 virtual machines has cores an azure ad subscription an azure subscription has a current limit azure n series azure n series region azure n tier architecture azure n series availability azure ocr azure online azure on premise azure oracle azure outage azure oms azure on the park azure oxford square azure or aws azure online training o azure data factory azure o'neil o'reilly azure o d'azur o https //azure.microsoft.com/en-us/ p&o azura deck plan nights of azure 2 o microsoft azure p and o azura reviews p&o azura cabins azure portal login azure pronounce azure pipelines azure powershell azure pass azure paas azure postgresql p azurescens p azurescens spores p azurescens cultivation p. azurescens grow kit p. azurescens trip report p azurescens spore print p. azurescens tek p&o azura azure p-tsp azure queue azure queue service azure quickstart templates azure qna maker azure query azure questions azure query language azure quota azure quantum computing azure queue trigger q# azure azure q&a bot azure qna service azure q storage b&q azure basin taps q learning azure azure q es q es microsoft azure azureus q es azures q significa azure repos azure resource group azure regions azure runbook azure rest api azure redis cache azure rights management azure reserved instance azure realtime database azure role based certification r azurelane r azure sql database r azure package r azure data lake r azure storage r azurestor r azure databricks #r azure functions r azureml r azure batch azure storage azure service fabric azure student azure services azure sql database azure service bus azure site recovery azure subscription azure s series azure s/4hana azure s-key azure s dr mri surescan azure s-40 v.2 azure s medtronic azure s sr mri surescan azure s/mime azure s pacemaker azure training azure table storage azure tenant azure training sri lanka azure traffic manager azure trial azure text analytics azure tenant id azure templates azure t shirt azure t shirt sizes azure t-sql azure t&c azure t for sale azure t bentley azure t-sql create database nsx-t azure microsoft azure t-mobile azure azure update management azure updates azure urban living azure urban resort residences azure udr azure uk azure ultra ssd azure uptime azure uk south azure udemy u/azure-skies-123 azure u-sql azureus ul settings calculator azure u-sql data types azure u-sql sample azure u sql extractors azure u-sql database azure u-sql custom extractor azure u-sql documentation u-sql azure data factory azure vm azure vs aws azure vm pricing azure vpn azure vps azure vm sizes azure vpn gateway azure vision api azure vs google cloud azure vps pricing azure vnet azure v amazon azure v azure v common blue damselfly azure vs aws pricing azure authoring tools v 2.7.1 azure v series azure web app azure web hosting azure waf azure webjobs azure web app pricing azure web services azure web hosting pricing azure window malta azure waf pricing azure web thani weela mese azurewave w-lan 7495 w azure dr 7240 w azure dr 7260 w azure dr 7180 w azure dr 7240 w azure 7485 w azure 7350 w azure drive 7425 w azure dr 7280 w azure azure xt dr mri azure xamarin azure xenapp azure x509 certificate azure x-frame-options azure xbox azure x-forwarded-for azure xamarin forms azure xcode azure xstore x-azure application gateway-cache-hit x-azure-settings x-azure application gateway-cache-hit=0 x azure bay x azure reviews azure x rufous azure x-ms-version azure x.509 azure x.509 certificate azure youtube azure yaml azure yacht azure yubikey azure yarn azure youtube channel azure yelp azure yearly pricing azure yaml release pipeline azure yugioh pokemon y azure bay pokemon y azure bay walkthrough ey azure azure y power bi office 365 and azure azure y aws azure y wordpress azure y sap azure y mysql azure y oracle azure zones azure zrs azure zipdeploy azure zone 1 azure zookeeper azure zone redundant azure zero trust azure zenpack azure zscaler azure zulu praca z azure firanki z pazurem firany z pazurem panel z azurem firana z azurem firanka z azurem rolety z pazurem panel z azurem allegro ekran z pazurem szkolenie z azure azure 0.0.0.0/0 azure 0xc004f074 azure 0025p azure 08502 azure auth0 azure 070-533 azure 0059p azure 0$ subscription azure 0190 07 azera car azurecanvasaccelerated 0 azure active directory eventtype 0 azure 0 recovery volumes attached azure diagnostics 0 raid 0 azure tier 0 azure 0.0.0.0/0 azure 0 synchronized azure site recovery p&0 azura azure 100 azure 101 azure 14 wordscapes azure 102 azure 12 apostles azure 100 dumps azure 12 months free azure 101 training azure 11 wordscapes azure 16 wordscapes 1 azurean court 1 azure vcore 1 azure drive wodonga 1 azure way coomera 1 azure court dundowran beach 1 azure cpu core 1 azure street east ballina 1 azure newquay 1 azure court doxford park azure 1 wordscapes azure 203 azure 2fa azure 200 azure 2019 azure 200 credit azure 201 azure 203 dumps azure 2fa setup azure 202 azure 2018 2 azure way coomera 2 azure lane greer sc 2 azure court pakenham azure 2 wordscapes azure 2 factor authentication azure 2 wordscapes mist azure 2 azure 2 factor azure 2 bedroom for rent azure 2 bride of the new moon azure 300 azure 301 azure 365 azure 302 azure 300 dumps azure 300 and 301 azure 360 azure 300 exam prep 3 azure on big bay 3 azure court pakenham 3 azure drive tarneit 3 azure avenue nelson bay 3 azure crescent griffin 3 azure way coomera 3 azure place narre warren south 3 azure way hope island 3 azure place narangba 3 azure court azure 45 azure 403 azure 404 azure 403 forbidden azure 401 azure 400 azure 403 forbidden access is denied azure 401 unauthorized azure 404 website not found azure 406 4 azure court deebing heights 4 azure street caloundra west 4 azure drive wodonga 4 azure st east ballina 4 azure street east ballina 4 azure avenue emerald beach 4 azure place narre warren south 4 azure ave emerald heights 4 azure place mount martha 4 azure place aldinga beach azure 533 azure 502 azure 535 azure 532 azure 500 azure 502 error azure 534 azure 500 error azure 503 service unavailable azure 502.5 5 azure reserved addresses 5 azure place narangba 5 azure mews yanchep 5 azure street goodna 5 azure lane greer sc 5 azure court bellbowrie 5 azure crescent griffin 5 azure avenue dubbo 5 azure court lamb island 5 azure court azure 6145 azure 6.5mm azure 602 azure 606 azur 640a azure 614 azure 618 azure 600 azure 6 bloubergstrand azure 601 6 azure st rosewood 6 azure street rosewood 6 azure drive wodonga 6 azure court deebing heights 6 azure close port lincoln 6 azure avenue dubbo 6 azure lane warnbro 6 azure street goodna 6 azure ave dubbo 6 azure drive tarneit azure 70-533 azure 70-535 azure 70-532 azure 70-534 azure 70-475 azure 70-533 dumps azure 70-533 certification azure 7 wordscapes azure 70-473 azure 70-774 7 azure place narangba 7 azure way coomera 7 azure ave balnarring 7 azure court deebing heights 7 azure court ocean grove 7 azure street rosewood 7 azure way hope island 7 azure place narre warren south azure 7 wordscapes mist azur 851n azur 851a azur 851w azure 8tb disk azure 802.1x azure 8 core vm azure 800-53 azur 851c azur 851n review azur 851w review 8 azure drive rural view 8 azure way coomera 8 azure court bentley park 8 azure avenue nelson bay 8 azure court templestowe 8 azure lane greer sc 8 azure drive wodonga 8 azure street caloundra 8 azure avenue balnarring 8 azure ct templestowe azure 900 azure 900 dumps azure 900 questions azure 99.99 azure 900 fundamentals azure 99.999 azure 99.99 sla azure 99.95 sla azure 90 days free trial 9 azure avenue emerald beach 9 azure street goodna 9 azure drive tarneit 9 azure newquay 9 azure court ocean grove 9 azure court templestowe 9 azure street rosewood 9 azure place mt martha 9 azure avenue emerald 9 azure avenue emerald beach 2456 microsoft azure sinhala

ඔව් පිංවතුනි අද කියන්න හදන්නේ Cloud එකත් එක්ක යද්දී හම්බෙන දෙයක් ගැන ඒ තමා Microsoft Azure එක ගැන.
මොකක්ද මේ Azure කියන්නේ?

කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේක තමා Microsoft ලගේ Cloud එක මේකේ ගොඩක් දේවල් හොස්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපේ ඔෆිස් එකේ සර්වර් දාගෙන දගලන්නේ නැතුව කෙලින්ම මේකේ click එකෙන් වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ ඔව් හරිම ලේසි පහසුයි මැෂින් හොයන්න උස්සන් එන්න කේබල් අදින්න drivers දාන්න ක්‍රැක් කරන්න අප්ඩේට් දෙන්න රැ වෙනකල් ඉන්න මොකුත් නෑ click 3කින් 4කින් මැෂින් එක හදන්න පුළුවන් අනික මැෂින් එකක්ම ඕනි නෑ උදාහරණයක් කිව්වොත් අපිට පොඩි web එකක් හොස්ට් කරන්න නම් තියෙන්නේ එකට වෙනම මැෂින් එකක් අරන් එකේ windows server දාල නැත්තම් apache nginx දාල php දාල mysql දාල නටන්න ඕනි නෑ click 2න් වැඩේ ගොඩ දාගන්න තියෙන්නේ 
ඉතින් එච්චර ලෝකේ දියුණු වෙලා cloud computing ඇවිල්ල තියෙන වෙලාවක මන් අද කියන්න හදන්නේ මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියල මොකද මන් දන්නවා ගොඩක් අය දැන් මේ පැත්තට move වෙනවා පොඩි පොඩි කම්පැනි ඇරෙන්න එකෙන් මේකෙන් ජොබ් එකටත් කෙල වෙනවා interview ගියාම මේවා ගැන අහද්දී දන්නේ නෑ කිව්වම, හරි කතා ඕනි නෑ අපි වැඩේට බහිමු
මන් මේකෙන් කියන්න හදන්නේ Azure එකට ලොග් වෙලා කොහොමද පොඩි සයිට් එකක් හොස්ට් කරගන්නේ කියල

මුලින්ම Azure එකට යන්න ඕනිසයිට් එකට ගිහිල්ල sign in කියන එකට යන්න


 දැන් ඔයාගේ Microsoft account එකෙන් ලොග් වෙන්න
මට නම් uni එකෙන් දුන්න එක නිසා මේවා කරගන්න ලේසි උනා
නිකන් ඉන්න බැරි නිසාම උබලටත් කියල දෙනවාපාස්වර්ඩ් ගහල යන්න තියෙන්නේඔන්න ඕක තමා Azure Home Page එක


හරි දැන් අපි යන්න හදන්නේ මේකේ සෙල්ලං දාන තැනට ඒ කියන්නේ portal එකට එකේදී තමා ඔය එකී මෙකි නොකී හැම දෙයක්ම කරන්න තියෙන්නේ
portal එක click කරාම එකට යනවාහරි පිංවතුනි මේක තමා Azure Portal එක මේක සමහර සමහර වෙනස් කම් වෙනවා දන්නෙවත් නෑ ලොකුවට ම නෙමේමේකේ ඉතින් හෙන සෙට් එකක් තියනව කරනවා නම් ඒ වගේම ඉගෙනගන්නත් ගොඩක් දේවල් තියනව අපි කරන්න හැදුවේ පොඩි සයිට් එකක් හොස්ට් කරන ඒකනේ, ඉතින් අපි අපේ වැඩේට යමු
එකට කරන්න තියෙන්නේ Create Resource කියල පහල තියන කොටුව ගාව තියන එක click කරන්නඔන්න ඔය සර්ච් බාර් එකේ webapp කියල ටයිප් කරන්න
ඊටපස්සේ පහලින් එන්නේ Web App කියල එක click කරන්න

පහලින් තියන create කියන button එක click කරන්න


හරි දැන් මේ විදිහට විස්තර ඉල්ලයිදැන් webapp එකට නමක් දෙන්න තියෙන්නේ
ඉතුරු විස්තර ටිකත් මොකුත් කරන්න නෑ ගොඩක් වෙලාවට නිකන්ම හදල දෙනවා
ඊටපස්සේ යට තියන create button එක ඔබන්න


ඊටපස්සේ මේ වගේ notification එකක් වැටෙයි


එක හැදිලා ඉවර උනාම මෙහෙම වැටෙයි.දැන් goto resource කියන එක click කරාම අපි හදපු එකට ය
යි


ඔන්න දැන් අපි empty webapp එක දැන් internet එකේ
ඕනි කෙනෙකුට access කරන්න පුළුවන්
පහල තියන url එකෙන් යන්න බලන්න පුළුවන්


 මේ තියෙන්නේ


දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ සයිට් එක ඕකට දාන්නේ කියල
 හරි දැන් මේ විදිහට Deployment Center එකට යන්න
එකේ අපිට ගොඩක් option දීල තියනව එකෙන් යන්න FTP එකට ගොඩක් අයට තාම පුරුදු ඕකනේදැන් අපේ සයිට් එකට අදාළ ftp details ටික දෙයි මේ වගේ


ඔය ටික අරන් File Zilla වගේ ftp client එකකට දාල අපිට ලොග් වෙන්න පුළුවන්ඔන්න මන් දැන් හදපු සයිට් එකට ලොග් උනාදැන් අපේ design එක අරන් දාන්න තියෙන්නේ එකට
පහලින් තියෙන්නේ මන් සයිට් එකක් ගත්ත


 අර තිබ්බ html file එක අයින් කරලා මගේ ටික දාන්න හදන්නේ

කොපි උනාට පස්සේ අර url එකට යන්න බලන්න
හරි නම් මේ විදිහට පෙන්නන්න ඕනි

ඔන්න ඔහොමයි පොඩි වෙලාවකින් web සර්වර් එකක් හදාගන්නේ


ඉතින් මේක delete කරන්නේ මෙහෙමයි අනවශ්‍ය දේවල් තියාගන්න එපා මොකද ලෙසිය වගේමයි සල්ලිත් යනවා හෝ ගාල ඉතින් තමන් දැනගන්න ඕනි මොනාද දන්නේ නැත්තේ කියල.හරිනේ ඉතින් ඔන්න ඊලග හමුවෙන බලාපොරොත්තුවෙන් මන් ගියා හැමෝටම ජයවේව!

Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න