වාහන පන්ති විස්තරය අලුත් පන්තිය වෙනත් පන්ති සඳහා වලංගුභාවය රූපමය සංකේතය පැරණි පන්තිය එන්ජින් ධාරිතාව සී. සී. 100 නොඉක්මවන සැහැල්ලු මෝටර් සයිකල් ඒ1 ජි1 1 ඩි එන්ජින් ධාරිතාව සී. සී. 100 ඉක්මවන මෝටර් සයිකල් ඒ ඒ1, ජි1 2 ඩි මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන්: තාර බර කි.ග්‍රෑ. 500 නොඉක්මවන්නාවූ ද, වාහනයේ දළ බර කි.ග්‍රෑ. 1000 නොඉක්මවන්නාවූ ද, මෝටර් ට්‍රයිසිකලයක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් බි 1 ජි1 3 ඉ, එෆ් රියදුරු අසුනද ඇතුළුව ආසන සංඛ්‍යාව නවයකට වැඩි නොවන්නා වූ සියළු මෝටර් කාර් රථ/ වාහනයේ දළ බර කි.ග්‍රෑ. 3500 නොඉක්මවන්නාවූ සහ ආසන සංඛ්‍යාව රියදුරු අසුනද ඇතුළුව ආසන 9කට ව‍ැඩි නොවන්නාවූද ද්විත්ව කාර්ය වාහන; එම වාහන වලට, අවසර දෙන ලද උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 වැඩි නොවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය; මෙම පන්තියේ මෝටර් වාහනවලට වෙනස් හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන් විසින් පදවනු ලබන මෝටර් රථයක් ද ඇතුලත් විය හැකිය බි ජි1 4 සි, සි1 සැහැල්ලු මෝටර් ලො‍රි: වාහනයේ දල බර කි.ග්‍රෑ. 3500 ට අඩු නොවන සහ කි.ග්‍රෑ. 17000 ට වැඩි නොවන මෝටර් ලොරි: මෙම පන්තියට අයත් මෝටර් වාහනවලට තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන්නාවූ ට්‍රේලරයක් ද අමුණා තිබිය හැකිය. සි1 බි , ජි1 5 බි1 මෝටර් ලොරි - වාහනයේ දල බර කි.ග්‍රෑ. 17000ට වැඩි මෝටර් ලොරිය; තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 ට වැඩි නොවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය. සි සි1, බි , ජේ, ජි, ජි1 6 බි මෝටර් ලොරියක් හා තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 ඉක්මවන්නාවූ හා දල බර කි.ග්‍රෑ. 3500 නොඉක්මවන්නා වූ ට්‍රේලරයක් හෝ ට්‍රේලර් අමුණා සකස් කරන ලද ඒකාබද්ධ රථයක් හෝ ඈඳූ රථයක් සිඉ සි, සි1, බි , බි 1, ජි, ජි1,ජේ 7 බි සැහැල්ලු මෝටර් කෝච්: රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 9 ට වඩා වැඩි වූද, ආසන 33 ට වඩා අඩු වූද, පුද්ගලයන් රැගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මෝටර් වාහන: මෙම පන්තියේ මෝටර් වාහන වලට පැටවිය හැකි උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන්නාවූ ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය. ඩි1 සි1, බි , බි1, ජි, ජි1 ඒ1 මෝටර් කෝච්: රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 33 ට වඩා ඇති මෝටර් කෝච් රථ; පැටවිය හැකි උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය ඩි ඩි1, සි, සි1, බි, බි1, ජි, ජි1,ජේ 9 ඒ බර මෝටර් කෝච්: රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 33 ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත්තාවූද, මෝටර් කෝච් රථයක් සහ උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 ට වැඩි වන්නාවූ ට්‍රේලරයක් හෝ මෝටර් කෝච් රථ දෙකක ඒකාබද්ධ කිරීමක් ඩිඉ ඩි, ඩි1, සි, සි1, සිඉ, බි, බි1, ජි, ජි1,ජේ 10 __ ට්‍රේලරයක් සහිත රෝද දෙකේ අත් ට්‍රැක්ටර් ජි1 නිල් 11 ජි1 ට්‍රේලරයක් සහිත හෝ රහිත කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වාහන ජි ජි1 12 ජි විශේෂ කාර්ය වාහන: ඉදිකිරීම්, පැටවීම් ආදිය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන වාණිජ වාහන. පැටවීමේ බෑමේ ජේ ජි1 13


කට්ටිය ලයිසන් එක ගත්තම බලනවනේ තමන්ට මොනාද පදින්න පුළුවන් කියලා, අනන් ඒ සෙට් එක තමා මේ 


විස්තරයඅලුත් පන්තියවෙනත් පන්ති සඳහා වලංගුභාවයරූපමය සංකේතයපැරණි පන්තිය
එන්ජින් ධාරිතාව සී. සී. 100 නොඉක්මවන සැහැල්ලු මෝටර් සයිකල්
ඒ1ජි11ඩි
එන්ජින් ධාරිතාව සී. සී. 100 ඉක්මවන මෝටර් සයිකල්ඒ1, ජි12ඩි
මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන්:
තාර බර කි.ග්‍රෑ. 500 නොඉක්මවන්නාවූ ද, වාහනයේ දළ බර කි.ග්‍රෑ. 1000 නොඉක්මවන්නාවූ ද, මෝටර් ට්‍රයිසිකලයක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන්
බි 1ජි13ඉ, එෆ්
රියදුරු අසුනද ඇතුළුව ආසන සංඛ්‍යාව නවයකට වැඩි නොවන්නා වූ සියළු මෝටර් කාර් රථ/ වාහනයේ දළ බර කි.ග්‍රෑ. 3500 නොඉක්මවන්නාවූ සහ ආසන සංඛ්‍යාව රියදුරු අසුනද ඇතුළුව ආසන 9කට ව‍ැඩි නොවන්නාවූද ද්විත්ව කාර්ය වාහන; එම වාහන වලට, අවසර දෙන ලද උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 වැඩි නොවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය; මෙම පන්තියේ මෝටර් වාහනවලට වෙනස් හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන් විසින් පදවනු ලබන මෝටර් රථයක් ද ඇතුලත් විය හැකියබිජි14සි, සි1
සැහැල්ලු මෝටර් ලො‍රි: වාහනයේ දල බර කි.ග්‍රෑ. 3500 ට අඩු නොවන සහ කි.ග්‍රෑ. 17000 ට වැඩි නොවන මෝටර් ලොරි: මෙම පන්තියට අයත් මෝටර් වාහනවලට තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන්නාවූ ට්‍රේලරයක් ද අමුණා තිබිය හැකිය.
සි1බි , ජි15බි1
මෝටර් ලොරි - වාහනයේ දල බර කි.ග්‍රෑ. 17000ට වැඩි මෝටර් ලොරිය; තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 ට වැඩි නොවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය.
සිසි1, බි , ජේ, ජි, ජි16බි
මෝටර් ලොරියක් හා තාර බර කි.ග්‍රෑ. 750 ඉක්මවන්නාවූ හා දල බර කි.ග්‍රෑ. 3500 නොඉක්මවන්නා වූ ට්‍රේලරයක් හෝ ට්‍රේලර් අමුණා සකස් කරන ලද ඒකාබද්ධ රථයක් හෝ ඈඳූ රථයක්
සිඉසි, සි1, බි , බි 1, ජි, ජි1,ජේ7බි
සැහැල්ලු මෝටර් කෝච්:
රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 9 ට වඩා වැඩි වූද, ආසන 33 ට වඩා අඩු වූද, පුද්ගලයන් රැගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන මෝටර් වාහන: මෙම පන්තියේ මෝටර් වාහන වලට පැටවිය හැකි උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන්නාවූ ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය.
ඩි1සි1, බි , බි1, ජි, ජි1ඒ1
මෝටර් කෝච්: රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 33 ට වඩා ඇති මෝටර් කෝච් රථ; පැටවිය හැකි උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 නොඉක්මවන ට්‍රේලරයක්ද අමුණා තිබිය හැකිය
ඩිඩි1, සි, සි1, බි, බි1, ජි, ජි1,ජේ9
බර මෝටර් කෝච්: රියදුරු අසුනට අමතරව ආසන 33 ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත්තාවූද, මෝටර් කෝච් රථයක් සහ උපරිම බර කි.ග්‍රෑ. 750 ට වැඩි වන්නාවූ ට්‍රේලරයක් හෝ මෝටර් කෝච් රථ දෙකක ඒකාබද්ධ කිරීමක්
ඩිඉඩි, ඩි1, සි, සි1, සිඉ, බි, බි1, ජි, ජි1,ජේ10__
ට්‍රේලරයක් සහිත රෝද දෙකේ අත් ට්‍රැක්ටර්
ජි1නිල්11ජි1
ට්‍රේලරයක් සහිත හෝ රහිත කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වාහන
ජිජි112ජි
විශේෂ කාර්ය වාහන: ඉදිකිරීම්, පැටවීම් ආදිය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන වාණිජ වාහන. පැටවීමේ බෑමේ
ජේජි113
Manusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න