අපේ Galaxy Y තියන යාළුවොන්ට එළකිරි වගේ rom එකක් ගේනවා අද, නම තමා
                                                 Pure Cat v3


 එහෙනම් ඉතින් මෙන්න ලින්ක් එක
http://adf.ly/iZ87k


කරන්න තියෙන්නේ:

  1. Download rom zip file to your sdcard
  2. Boot into CWM Recovery
  3. Choose install zip from sdcard
  4. Now select choose zip from sdcard
  5. Locate the rom zip file and choose it
  6. Choose Yes to confirm when asked
  7. After installation is complete, go back and choose reboot system now


Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න