(මෙය සෑමවිටම ඔබේ බුක්මාර්ක් එකේ තබාගන්න)

මතක තබාගන්න...

මේ පාර ඔබේය... එය ඔබේමය... ඔබේ විතරමය...

ඔන්න ඉතින් මාත් යනවා ලයිසන් එක ගන්න කියල කලින් පොස්ටුවේ කිව්වනේ කොහොමද ගන්නේ කියල මේකෙන් කියන්න හදන්නේ

ගැනයි.

Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

3 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න