දැන් බලමු Ones compliment ගන්නේ කොහොමද කියල
162+ (-91)
මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම 2කෙ පාදයට හරවන්න ඕනි
62 = 011 1110
91 = 101 1011
දැන් + ලකුණ තියන එක invert කරන්නේ නෑ - තියන ඒවා විතරයි හරවන්නේ ඒ කියන්නේ 91 කේ 0 තියන ඒවා 1 කරනවා 1 තියන ඒවා 0 කරනවා
91 ones Compliment කරාම
101 1011    =    010 0100
දැන් 011 1110 ට එකතු කරනවා

   011 1110
+ 010 0100
  --------------
    1100010
 ඔන්න ඔහොමයි ගන්නේ


-16|8 + -65|8

මේකනම් ලෙසිනේ

16 = 001 110
65 =110 101

001 110 = 110 001
110 101 = 001 010

දැන් එකතු කරන්න
   110 001
+001 010
------------
   111  011  


දැන් බලමු 2s Compliment ගන්නේ කොහොමද කියල


+65 + (-90)
ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ + - අමතක කරලා මේවා Binary එකෙන් ගහගන්න එක
65 =  100 0001
90 =  101 1010

දැන් බලමු - තියෙන්නේ 90 වෙනේ ඉතින් මේක 1s Compliment කරලා ඉන්න
101 1010
010 0101

හරි දැන් ඕක 2s Compliment කරන්නේ ඕකට එකක් එකතු කරන එක
010 0101
+           1
-----------
010 0110

දැන් 65 සහ 2s Compliment කරපු 90 එකට එකතු කරන්න

   100 0001
 +010 0110
--------------
    110 0111-65|8 - +11|8
65 අටේ පාදයෙන් ලියන්නේ කොහොමද මෙහෙම 110 101
දැන් 11 ලියන්නේ මෙහෙම  1001

දැන් 65 1s compliment කරගන්න 110 101
                                                     001 010
               දැන් 1ක් එකතු කරන්න              1
                                                    ------------
                                                     001 011

දැන් ඉතින් අඩු කරන්න තම තියෙන්නේ
 1 011
-1 001
--------
 1 010
+65 + (-98)
65 =  100 0001
98 =  110 0010


98 1s Compliment එක 110 0010
                                      001 1101
2s Compliment එක                  +1
                                          1 1110
              
දැන් එකතු කරා 100 0001 + 1 1110 =  101 1111

තමන් හදපුවගේ උත්තර ඕනි නම් මේකෙන් බලන්න ගණන් හදල හරිද වැරදිද කියලManusha

Manusha Amal

මගේ තියන අත්දැකීම් මේ බ්ලොග් එක කියවන ඔබට පේනවනේ, ඉතින් ඔයාලට ගැටළුවක් අවොත් මාව Contact කරගන්න පුළුවන්.

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න