නව ස්මාර්ට් කාඩ් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා උපදෙස්.මෙම රියදුරු බලපත්‍රය ක්‍රම දෙකකට නිකුත්කෙරේ. පළමු ක්‍රමය - වේරහැර බලපත්‍ර නිකුත් කරන ප්‍රධාන කර්යාලයේදී හා කුරුණෑගල කලුතර හම්බන්‍‍තොට ගම්පහ (මීගමුව උප කර්යලයක් පිහිට ඇත)අනුරාධපුර යාපනය මොණරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලදී මාර්ගගත (ONLINE) ක්‍රමය දෙවන ක්‍රමය - අනෙකුත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලදී මාර්ග අපගත (OFFLINE) ක්‍රමය පොදු අවශ්‍යතා අඳුම්කරු පෞද්ගලිකවම පැමිණිය යුතුය. ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය සහිත වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය රැගෙන ආ යුතුය. මාර්ග ගත ක්‍රමය භාවිතා වන කාර්යාල වලින් සේවය ලබා ගැනීමේදී ජායාරෑප රැගෙන එම අවශ්‍ය නොවන අතර පරිඝණක ක්‍රියාවලියේදී අදාල ජායාරෑප ලබා ගනු ලැබේ.මාර්ග අපගත ක්‍රමය භාවිතා වන කාර්යාල සඳහා පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ලා පැහැති පසුබිම සහිත කළු සුදු ජායාරෑප දෙකක් අවශ්‍ය වේ. ප්‍රථම වරට රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේදී උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කල යුතුය. 1 සැහැල්ලු වාහන සඳහා නව රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම වයස අවු:17 සම්පුර්ණ වී ඇත්නම් ලියාපදිංචි වී ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය. ලිඛිත පරිෂණයයෙන් සමත් වුවහොත් උපරිම මාස 18 දක්වා පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබේ. එම අවසර පත්‍රය දරන්නෙකුට රිය පැදවීමට පුහුණු විය හැක. ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට වයස අවු:18 සම්පුර්ණ විය යුතු අතර පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රය ලබා අවම වශයෙන් මාස 3 ක් සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය. ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් සමත් විය යුතුය. ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් මාස 6 කට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය. 2 බර වාහන සඳහා රියදුරු බලපත්‍රය දීර්ඝ කරගැනීම අයදුම් කරන දිනට ‍අවම වශයෙන් වසර 2 කට ප්‍රථම සැහැල්ලු වාහන (B සහ B1 වාහන පන්ති පමණි) බලපත්‍රයක් දරන්නෙකු විය යුතුය. සැහැල්ලු මෝටර් බස් හා මෝටර් ලොරි කාණ්ඩයක් ලබාගැනිම සඳහා අවම වශයෙන් උස අඩි 4 අඟල් 10 විය යුතුය.මෝටර් බස් හා මෝටර් ලොරි කාණ්ඩය ලබාගැනීම සඳහා අවම උස අඩි 5 ක් තිබිය යුතුය. වයස අවු:20 සම්පුර්ණ වී ඇත්නම් ලියාපදිංචි වී ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක. ලිඛිත පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුවහොත් උපරිම මාස 18 ක් දක්වා පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබේ. එම අවසර පත්‍රය දරන්නෙකුට රිය පැදවීමට පුහුණු විය හැකිය. ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වීමට වයස අවු : 21 සම්පුර්ණ විය යුතු අතර පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රය ලබා අවම වශයෙන් මාස 3 ක් සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය. ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් සමත් විය යුතුය. ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් මාස 6 කට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය. driving licence test driving licence in sri lanka driving licence exam paper driving licence test papers sri lanka driving licence number driving licence medical driving licence renewal online driving licence test tamil driving licence paper driving licence check driving licence driving licence application driving licence application form sri lanka driving licence application sri lanka driving licence apply driving licence address driving licence application form driving licence application status driving licence app driving licence at 70 driving licence age a driving licence code a driving licence motorbike a driving licence cost a driving licence ireland a driving licence renewal check a driving licence replacing a driving licence getting a driving licence buy a driving licence renewing a driving licence at 70 driving licence book driving licence bihar driving licence bangalore driving licence b1 driving licence badge driving licence bd driving licence banana hai driving licence belgium driving licence bc driving licence bahrain b driving licence ireland b driving licence van b driving licence jobs b driving licence traffic regulations b licence driving jobs dublin b licence driving jobs cork b licence driving jobs in london category b driving licence van code b driving licence south africa b+e driving licence cost driving licence classes driving licence categories driving licence check sri lanka driving licence colombo driving licence categories in sri lanka driving licence charges in sri lanka driving licence change of address driving licence codes driving licence change of name c driving licence cost c driving licence cost ireland c driving licence theory test c driving licence test c driving licence ireland c driving licence application form c driving licence course c driving licence training c driving licence lessons c driving licence dublin driving licence department driving licence details driving licence department kurunegala driving licence documents driving licence delhi driving licence delhi online driving licence download driving licence duplicate driving licence details india driving licence delhi form d driving licence cost d driving licence ireland d driving licence uk d licence driving test d licence driving jobs level d driving licence cat d driving licence test category d driving licence ireland category d driving licence test class d driving licence new york driving licence exam driving licence exam sri lanka driving licence exam online driving licence exam paper sri lanka pdf driving licence exam result driving licence exam paper english driving licence exam questions sri lanka driving licence exam questions in tamil driving licence examination papers e driving licence tamilnadu e driving licence india e driving licence gujarat e driving licence karnataka e driving licence mp e driving licence tamilnadu download e driving licence rajasthan e driving licence punjab e driving licence download maharashtra e driving licence up driving licence form driving licence for foreigners in sri lanka driving licence fees driving licence form 1 driving licence form 2 driving licence form 4 driving licence form online driving licence form download driving licence for car hire driving licence format f driving license category f driving licence f class driving licence western australia class f driving licence category f driving licence uk f license driving school f license driving test f k p driving licence driving licence f k l n p driving licence gurgaon driving licence gujarat driving licence gov driving licence groups driving licence ghaziabad driving licence galway driving licence germany driving licence games driving licence guernsey driving licence guide g driving licence ontario g driving licence test g licence driving jobs brampton g licence driving jobs g licence driving jobs toronto g driving license g driving license test booking g driving license renewal g driving license rules g driving license toronto driving licence head office driving licence haryana driving licence hyderabad driving licence helpline driving licence history driving licence hire car driving licence hire code driving licence how to apply driving licence haryana status driving licence has expired category h driving licence test group h driving licence type h driving licence category h driving licence training driving licence h test driving licence in australia driving licence in sri lanka exam driving licence ireland driving licence information driving licence india driving licence in delhi driving licence issue number driving licence in up driving licence in uk i lost driving licence i'm driving without a licence i check my driving licence driving licence jharkhand driving licence jaipur driving licence jammu driving licence jharkhand online driving licence jersey driving licence j&k driving licence jankari driving licence jordan driving licence japan driving licence jharkhand fee j&k driving licence verification j&k driving licence j&k driving licence form j&k driving licence authority j&k union driving licence j&k indian union driving licence driving licence j driving licence karnataka driving licence kerala driving licence ki jankari driving licence kho jaye to kya kare driving licence kaise banwaye driving licence karachi driving licence kolkata driving licence kaise banaye driving licence kenya driving licence kpk driving licence categories uk k driving licence codes k/renew-driving-licence-at-70 u k driving licence renewal k r a driving licence driving licence lost complaint online driving licence lost sri lanka driving licence lost driving licence learning driving licence link aadhaar driving licence link with aadhar driving licence login driving licence lahore driving licence learning fees driving licence llr l driving licence test l driving licence ireland l driving licence change of address l driving licence malaysia l driving license uk l driving license malaysia l driving license test lost l driving licence category l driving licence l plate driving licence driving licence medical test in sri lanka driving licence medical center driving licence medical test driving licence medical form sri lanka driving licence mumbai driving licence mp driving licence missing driving licence maharashtra driving licence medical form m driving license m.p. driving licence category m driving licence m license driving school m license driving test m wallet for driving licence mbdin . driving licence driving licence number sri lanka driving licence number search by name driving licence name change driving licence ni driving licence number india driving licence number check driving licence new address driving licence news driving licence nepal n driving license n ireland driving licence n.ireland driving licence renewal category n driving licence n ireland driving licence fee l n driving licence n z driving licence cat n driving licence n license driving hours n.ireland provisional driving licence driving licence office driving licence online driving licence office in sri lanka driving licence office in colombo driving licence one day service driving licence office werahera driving licence online check driving licence online delhi driving licence online apply up driving licence online test renewal of driving licence types of driving licence cost of driving licence change of driving licence address status of driving licence verification of driving licence renewal of driving licence in kenya renewal of driving licence delhi renewal of driving licence ireland loss of driving licence driving licence practical test in sri lanka driving licence price in sri lanka driving licence past papers sri lanka driving licence photo size in sri lanka driving licence paper sri lanka driving licence past papers driving licence photo driving licence points driving licence price p driving licence malaysia p driving license malaysia p driving license renewal u p driving licence u.p driving licence enquiry u.p. driving licence verification green p driving licence red p driving licence renew p driving licence driving licence questions driving licence qld driving licence qatar driving licence question bank pdf driving licence quebec driving licence questions pdf driving licence qualification driving licence questions & answers in hindi driving licence quotes driving licence query q driving license condition q driving licence driving licence f k p letter q on driving licence driving licence renewal driving licence renewal form sri lanka driving licence renewal charges driving licence renewal charges in sri lanka driving licence renewal form download driving licence replacement driving licence renewal fee driving licence renewal ni driving licence renewal status r driving license r paper driving licences still valid r.t.o driving licence driving licence sri lanka exam questions driving licence sri lanka driving licence search by name driving licence sri lanka exam paper with answers driving licence sri lanka application form driving licence sri lanka test paper driving licence status driving licence summary driving licence search driving licence slot booking s a driving licence u.s driving licence s condition on driving licence driving licence test questions and answers pdf in english driving licence test questions and answers pdf in sinhala driving licence test questions and answers in english sri lanka driving licence test questions and answers pdf in tamil driving licence test paper driving licence test questions and answers in sinhala driving licence test questions and answers in tamil driving licence test result driving licence test paper in tamil 3.5 t driving licence 7.5 t driving licence t class driving licence scotty t driving licence t permit driving licence t permit driving licence in mumbai t class driving licence finland 3.5 t van driving licence driving licence uk driving licence up driving licence update driving licence update address driving licence usa driving licence up status driving licence update online driving licence uk cost driving licence up online check driving licence uttarakhand uk driving licence uk driving licence number uk driving licence codes uk driving licence renewal uk driving licence categories uk driving licence check uk driving licence change of address uk driving licence in usa uk driving licence number format uk driving licence explained driving licence verification driving licence verification sindh driving licence verify driving licence validity driving licence vehicle codes driving licence view driving licence verification india driving licence victoria driving licence varanasi driving licence verification up v.uk/renew-driving-licence-at-70 v.uk/renew-driving-licence v.uk/view-driving-licence driving licence v uk driving licence written test sri lanka driving licence written test driving licence werahera driving licence werahera contact driving licence wa driving licence website driving licence west bengal driving licence what can i drive driving licence wikipedia driving licence with aadhar link w driving license class b driving licence w.b driving licence category w driving licence ireland driving licence check wb w/renew-driving-licence-at-70 driving w/license canceled suspended/revoked driving w/o driving licence jak zmienic adres na driving licence zmiana adresu w driving licence driving licence xerox driving licence xerox copy driving licence youtube driving licence years driving licence yavatmal driving licence yamunanagar driving licence yougov driving licence yellow badge driving licence yellow light driving licence yard test driving license yellow traffic light driving licence 70 years old check my driving licence driving licence zurich driving licence zonal office driving licence zambia driving licence zimbabwe driving licence zirakpur driving licence zug driving licence zurich switzerland driving licence zonal office in delhi driving licence za driving licence zanzibar driving licence 01 driving licence 0300 driving licence code 01 eyesight correction driving licence code 01 failure to comply dvla driving licence 0300 driving licence code 01 78 driving licence category 01 driving licence 79(tri) 01 driving licence contact number 0800 driving licence 122 driving licence 12 driving licence 13 driving licence 10 year renewal driving licence 101 driving licence 12 points driving licence 16 driving licence 10 years driving licence 122 code driving licence 1998 class 1 driving licence group 1 driving licence form 1 driving licence class 1 driving licence cost group 1 driving licence uk class 1 driving licence training 1 year driving licence hgv1 driving licence class 1 driving licence alberta type 1 driving licence driving licence 2017 driving licence 2 wheeler driving licence 200 driving licence 2016 driving licence 200 rupees driving licence 2018 driving licence 2001 driving licence 2012 driving licence 2 wheeler amount driving licence 200 rs 2 driving licences india 2 driving licences 2 driving license india class 2 driving licence group 2 driving licence 2 wheeler driving licence test questions and answers 2 part driving licence class 2 driving licence cost 2 wheeler driving licence online apply 2 wheeler driving licence driving licence 3500kg driving licence 3 points driving licence 3c driving licence 3d driving licence 3.5 ton driving licence 3 year renewal driving licence 3 wheeler driving licence 3 years out of date driving licence 3.5t driving licence 3 weeks 3 driving license 79(3) driving licence 3 year driving licence form 3 driving licence 3 points driving licence insurance 3 points driving licence 3 wheeler driving licence category 3 driving licence code 3 driving licence class 3 driving licence uk driving licence 4a driving licence 4 wheeler driving licence 4 wheeler price driving licence 4 years out of date driving licence 4b expired driving licence 4d driving licence 4a expired driving licence for over 70 driving licence for car hire abroad for driving licence what is the required documents for driving licence for driving licence renewal for driving licence in delhi for driving licence in dubai for driving licence appointment form 4 driving licence driving licence 50cc moped driving licence 5 years out of date driving licence 5 year renewal driving licence 5 days driving licence 5 years driving licence 501 driving licence expired 5 years ago driving licence after 50 years driving licence form 5 driving licence class 5 5 year driving licence class 5 driving licence 5 days driving licence form 5 driving licence 5 year driving licence thailand class 5 driving licence new zealand class 5 driving licence singapore section 5 driving licence 5 ton driving licence 5 year driving licence uk driving licence 6 points 2 years driving licence 65 driving license 6 points driving license 6 month rule driving licence form 6 driving licence form 6 download driving licence over 65 driving licence at 60 driving licence form 6/7 driving licence section 6 6 driving licence points form 6 driving licence class 6 driving licence form 6 driving licence punjab form 6 driving licence of u p 6 year driving licence 6 points on driving licence insurance form 6 for driving licence up driving licence 70 driving licence 79(3) driving licence 79 driving licence 75 years driving licence 7 seater driving licence 7.5 tonne driving licence 79(tri) driving licence 70 code driving licence 7.5 tonne vehicle form 7 driving licence form 7 driving licence punjab 7 ton driving licence class 7 driving licence test 7 seater driving licence class 7 driving licence 7 day driving licence form no. 7 driving licence alberta class 7 driving licence practice test 7 points on driving licence driving licence 80 years old driving licence 8 digit code driving licence 8th june driving licence 8 seater driving licence 85 driving licence 80 plus driving licence 8 passengers driving licence form 8 driving licence section 88 driving licence over 85 code 8 driving licence 8 digit driving licence number 8 seater driving licence 8 points driving licence 8 june driving licence 8 year driving licence code 8 driving licence test form 8 driving licence 8 seater minibus driving licence driving licence 8 test driving licence 9 seater driving licence 9a driving licence 9 points driving licence 992 driving licence 999 driving licence code 95 driving licence form 9 delhi driving licence over 90 driving licence restriction 991 driving licence section 9 codes form 9 driving licence renewal delhi section 9 driving licence 9 seater driving licence form 9 driving licence renewal cat 9 driving licence form 9 driving licence renewal gujarat 9 points driving licence 9 points on driving licence insurance 9 points on driving licence ny 9 points on your driving licenceඔන්න ඉතින් මාත් ගියාලු ලයිසන් එක ගන්න

කවද හරි යන කෙනෙක්ට ඕනි වෙයි කියල හිතල ලියනවා

මන් ගියේ වේරහැරට ඈ

1. Medical එක ගන්න එක

Department Of Motor Traffic එකට යන්න එකේම තියනවා ගන්න පුළුවන් තරම් උදෙන්ම යන්න බලන්න එතකොට ගන්න පුළුවන් දනිස්සට නමන්න පුළුවන් ඩෙනිමක් ඇදන් යන්න මට මාර කට්ටක් කන්න උනා ඩෙනිම උස්සන්න :/
එතනින් 750ක් වගේ ගන්නේ මෙඩිකල් එක ගන්න පැය 2කින් වගේ ගන්න පුළුවන්.
එතකල් එළියේ ඉන්න පුළුවන්.

ඊටපස්සේ එකත් අරන් යන්න Register වෙන්න K hall එකට ( කැන්ටිම පාස් කරලා යන්න තියෙන්නේ)
ඔන්න ඔකේ ඉස්සරහ ඉන්න සික්කට කියන්න විස්තරේ. (exam එකට දවසක් දාගන්න කියන්න)
මතක් කරලා රිසිට් එකක් අරන් යන්න.
මෙතැනදී උප්පැන්න සහතිකය සහ NIC එක ඕනි වෙනවා ඒවත් අරන් යන්න.

දැන් ඔයාගේ අංකෙ කතා කරාම යන්න ඒ කියන කාමරේට.

ඊටපස්සේ ඔයාගේ උප්පැන්නේ, ID සහ මෙඩිකල් එක ගනියි.
ඊටපස්සේ ඔයාගේ පොටෝ එකක් ගහයි ඒ නිසා ලස්සනට යන්න කොන්ඩේ පීරලා, නැත්තම් ඉතින් Licence එකට හොද මුණක් සෙට් වෙයි හෙන ගහල වගේ.

Application එකක් අරන් පුරවන්න ඊටපස්සේ Payment එක කරන්න. එතනින් Written Exam එකට දවසක් දාල දෙයි.

දැන් වැඩේ ගොඩනේ ඊටපස්සේ ගිහින් ගන්න පොතයි past paper සෙට් එකයි එළියේ විකුනන්න තියනවා එකක් අරන් ගෙදර එන්න පාඩම් කරන්න

නැත්තම් මෙතනින් බලාගන්න ඔක්කොම ප්‍රශ්න සහ ඒවාට පිළිතුරු එක්කම තියනවා

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියන්නේ මේ ටික


නව ස්මාර්ට් කාඩ් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා උපදෙස්.මෙම රියදුරු බලපත්‍රය ක්‍රම දෙකකට නිකුත්කෙරේ.

පළමු ක්‍රමය - වේරහැර බලපත්‍ර නිකුත් කරන ප්‍රධාන කර්යාලයේදී හා කුරුණෑගල කලුතර හම්බන්‍‍තොට ගම්පහ (මීගමුව උප කර්යලයක් පිහිට ඇත)අනුරාධපුර යාපනය මොණරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලදී මාර්ගගත (ONLINE) ක්‍රමය
දෙවන ක්‍රමය - අනෙකුත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලදී මාර්ග අපගත (OFFLINE) ක්‍රමය
පොදු අවශ්‍යතා

අඳුම්කරු පෞද්ගලිකවම පැමිණිය යුතුය.
ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය සහිත වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය රැගෙන ආ යුතුය.
මාර්ග ගත ක්‍රමය භාවිතා වන කාර්යාල වලින් සේවය ලබා ගැනීමේදී ජායාරෑප රැගෙන එම අවශ්‍ය නොවන අතර පරිඝණක ක්‍රියාවලියේදී අදාල ජායාරෑප ලබා ගනු ලැබේ.මාර්ග අපගත ක්‍රමය භාවිතා වන කාර්යාල සඳහා පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ලා පැහැති පසුබිම සහිත කළු සුදු ජායාරෑප දෙකක් අවශ්‍ය වේ.
ප්‍රථම වරට රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේදී උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කල යුතුය.
1 සැහැල්ලු වාහන සඳහා නව රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම

වයස අවු:17 සම්පුර්ණ වී ඇත්නම් ලියාපදිංචි වී ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය.
ලිඛිත පරිෂණයයෙන් සමත් වුවහොත් උපරිම මාස 18 දක්වා පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
එම අවසර පත්‍රය දරන්නෙකුට රිය පැදවීමට පුහුණු විය හැක.
ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට වයස අවු:18 සම්පුර්ණ විය යුතු අතර පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රය ලබා අවම වශයෙන් මාස 3 ක් සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය.
ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් සමත් විය යුතුය.
ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් මාස 6 කට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය.
2 බර වාහන සඳහා රියදුරු බලපත්‍රය දීර්ඝ කරගැනීම

අයදුම් කරන දිනට ‍අවම වශයෙන් වසර 2 කට ප්‍රථම සැහැල්ලු වාහන (B සහ B1 වාහන පන්ති පමණි) බලපත්‍රයක් දරන්නෙකු විය යුතුය.
සැහැල්ලු මෝටර් බස් හා මෝටර් ලොරි කාණ්ඩයක් ලබාගැනිම සඳහා අවම වශයෙන් උස අඩි 4 අඟල් 10 විය යුතුය.මෝටර් බස් හා මෝටර් ලොරි කාණ්ඩය ලබාගැනීම සඳහා අවම උස අඩි 5 ක් තිබිය යුතුය.
වයස අවු:20 සම්පුර්ණ වී ඇත්නම් ලියාපදිංචි වී ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක.
ලිඛිත පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුවහොත් උපරිම මාස 18 ක් දක්වා පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
එම අවසර පත්‍රය දරන්නෙකුට රිය පැදවීමට පුහුණු විය හැකිය.
ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වීමට වයස අවු : 21 සම්පුර්ණ විය යුතු අතර පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රය ලබා අවම වශයෙන් මාස 3 ක් සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය.
ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් සමත් විය යුතුය.
ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් මාස 6 කට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය.


මේ තියෙන්නේ ඕනි වෙන ලින්කු...
මහා මාර්ග නීති සංග්‍රහය

මාර්ග සංඥාWritten Exam Guide

Past Papers With Answers

මහා මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය - පාපැදියන්

මහා මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය - පාගාමීහු (පයින් යන අය)

රථ වාහන පොලිස් නිලධාරියකුට ඇති බලතල මොනවාද?Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment: