ඔන්න ඉතින් අදත් කියන්න හදන්නේ තවත් සිරා වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියල ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් 4න් එකේ සහ මැෂින් එකේ අපි අතින් delete උන දේවල් ගත්තා , මතක නැත්තම් මේක බලන්න ඉතින් අද කියන්න යන්නේ ram එකෙන්කොහොමද data recovery කරගන්නේ කියල හරි ඉතින් මන් ඉස්සෙල්ලම සයිට් එකක් බලනව chrome එකෙන් ඊටපස්සේ එක close කරලා file එකක් open කරගන්නවා මේ විදිහට පිංතුරයක් ගන්නේ වැඩේ ලේසියෙන් තෙරුන් කරන්න හරි දැන් අපිට පුළුවන් අපේ මැෂිමේ ram එකේ image එකක් ගන්න , ගන්න දන්නේ නැත්තම් මේක බලන්න කොහොමද ram එකේ image එකක් ගන්නේ කියල හරි දැන් save වෙනකල් ඉන්නවා හරි දැන් මන් කරන්නේ recovery software එකකින් මේ ගත්ත ram image එකේන් මට ගන්න පුළුවන් files ටික recover කරගන්නවා මෙතැනදී මන් පාවිච්චි කරන්නේ photorec කියල opensource tool එක හරිනේ අදාළ තැන් ටික දාල දෙන්න තමා තියෙන්නේ එතකොට මේ වගේ file ටික recover වෙයි හරි දැන් ගිහින් බලන්න තියෙන්නේ මොනවද ram එකේ save වෙලා තිබ්බේ කියල මේ පෙන්නේ මන් අර කලින් open කරපු පොටෝ එක එහෙම මේ තියෙන්නේ මන් කලින් බලපු page එකේ පොටෝ මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ram එකෙනුත් data recover කරගන්න ඉතින් වැඩි දුරටත් තේරෙන්නේ නැති සෙට් එකට video එකක්ම හැදුව recover files from ram memory how to recover files from ram recover files from ram recover files from ram memory recover files raw partition recover files raw disk recover files raw recover files raw usb drive recover files raw hard drive recover files raw sd card recover files raw usb recover files from raw drive can recuva recover raw files recover files from raw drive free
ඔන්න ඉතින් අදත් කියන්න හදන්නේ තවත් සිරා වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියල

ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් 4න් එකේ සහ මැෂින් එකේ අපි අතින් delete උන දේවල් ගත්තා , මතක නැත්තම් මේක බලන්න

ඉතින් අද කියන්න යන්නේ ram එකෙන්කොහොමද  data recovery කරගන්නේ කියලහරි ඉතින් මන් ඉස්සෙල්ලම සයිට් එකක් බලනව chrome එකෙන්ඊටපස්සේ එක close කරලා file එකක් open කරගන්නවා

මේ විදිහට පිංතුරයක් ගන්නේ වැඩේ ලේසියෙන් තෙරුන් කරන්නහරි දැන් අපිට පුළුවන් අපේ මැෂිමේ ram එකේ image එකක් ගන්න ,

ගන්න දන්නේ නැත්තම් මේක බලන්න කොහොමද ram එකේ image එකක් ගන්නේ කියල


හරි දැන් save වෙනකල් ඉන්නවාහරි දැන් මන් කරන්නේ recovery software එකකින් මේ ගත්ත ram image එකේන් මට ගන්න පුළුවන් files ටික recover කරගන්නවා මෙතැනදී මන් පාවිච්චි කරන්නේ photorec කියල opensource tool එකහරිනේ අදාළ තැන් ටික දාල දෙන්න තමා තියෙන්නේඑතකොට මේ වගේ file ටික recover වෙයිහරි දැන් ගිහින් බලන්න තියෙන්නේ මොනවද ram එකේ save වෙලා තිබ්බේ කියලමේ පෙන්නේ මන් අර කලින් open කරපු පොටෝ එක  එහෙම

මේ තියෙන්නේ මන් කලින් බලපු page එකේ පොටෝමේ තියෙන්නේඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ram එකෙනුත් data recover කරගන්න

ඉතින් වැඩි දුරටත් තේරෙන්නේ නැති සෙට් එකට video එකක්ම හැදුව බලන්න

Axact

Manusha Amal

Hi, I am Manusha. Currently working as Systems Engineer. I

Post A Comment:

0 comments:

දිරියක් වෙන්න අදහස් පෙළක් දාන්න